Một số code mẫu về hiệu ứng với Object Animator trong android java

Code: Xml | Auth: 03cd82
<!-- Hãy tham khảo bài viết này trước: https://zezo.dev/note/huong-dan-su-dung-object-animator-de-tao-hieu-ung-cho-view-trong-android --> 

<!-- Code viết trong file hiệu ứng XML nhé, bạn hãy thử nghiệm với từng đoạn code, đừng copy cả đống vào luôn -->
<!--    di chuyển theo chiều ngang từ vị trí hiện tại tới vị trí 500dp, trong thời gian 3s (3000 ms)-->
    <objectAnimator android:propertyName="x"
      android:valueTo="500"
      android:duration="3000"
      />
<!--    di chuyển theo chiều dọc (y) từ vị trí hiện tại tới vị trí 500dp, trong thời gian 3s (3000 ms)-->

    <objectAnimator android:propertyName="y"
      android:valueTo="500"
      android:duration="3000"/>

<!--  Xoay một góc 70 độ với thời gian để hoàn thành xoay là 3s-->
  <objectAnimator android:propertyName="rotation"
    android:valueFrom="0"
    android:valueTo="70"
    android:duration="3000"
    />
<!--phóng to theo chiều ngang (trục x) lên 1,5 lần với thời gian hoàn thành phóng to là 3s-->
  <objectAnimator android:propertyName="scaleX"
    android:duration="3000"
    android:valueTo="1.5"/>
  
<!--phóng to theo chiều dọc (trục y) lên 4 lần với thời gian hoàn thành phóng to là 3s-->
  <objectAnimator android:propertyName="scaleY"
    android:duration="3000"
    android:valueTo="4.0"/>

<!--  làm mờ cái view đến mức không nhìn thấy gì, giá trị ban đầu là nhìn rõ (1.0), giá trị cuối valueTo="0" (mờ 100%)-->
<!--  chú ý: Giá trị nhận từ 0 đến 1, có thể điền 0.5 hoặc 0.2.... -->
  <objectAnimator android:propertyName="alpha"
    android:valueTo="0"
    android:valueFrom="1.0"
    android:duration="3000"
    />
<!--  Làm cho view hiển thị rõ nét từ trạng thái mờ-->
  <objectAnimator android:propertyName="alpha"
    android:valueTo="1.0"
    android:valueFrom="0"
    android:duration="3000"
    />


<!--  Nếu muốn cả 2 hiệu ứng cùng chạy thì gom vào trong 1 thẻ set-->
<!--  nếu android:ordering="together" là cùng chạy đồng thời 2 hiệu ứng-->
<!--  nếu android:ordering="sequentially" là chạy từng hiệu ứng, hết x rồi mới chạy y-->
  <set android:ordering="together">
    <objectAnimator android:propertyName="scaleX"
      android:duration="3000"
      android:valueTo="2"/>
    <objectAnimator android:propertyName="scaleY"
      android:duration="3000"
      android:valueTo="2"/>
  </set>