Hướng dẫn làm ứng dụng chơi nhạc có các chức năng điều khiển trong ReactNative - Phần 2

d52bb1 2024

Trước khi thao tác theo bài viết này, bạn cần có ứng dụng đơn giản theo hướng dẫn ở bài viết trước https://zezo.dev/view/huong-dan-lam-ung-dung-choi-nhac-co-cac-chuc-nang-dieu-khien-trong-reactnative 

 

Bài viết này sẽ cải tiến ứng dụng để quản lý Playlist.

TrackPlayer cung cấp một số hàm điều khiển chơi nhạc:

 

TrackPlayer.remove: Xóa một bản nhạc ra khỏi danh sách theo số thứ tự (đối với các bản nhạc đã được add bởi hàm addTracks()
TrackPlayer.skip: Chuyển tới một bản nhạc được chỉ định bởi số thứ tự
TrackPlayer.next: Chuyển sang bản nhạc tiếp theo
TrackPlayer.previous: Chuyển về bản nhạc trước đó
TrackPlayer.reset: Xóa danh sách nhạc và dừng phát nhạc

 

Bước 1: Bổ sung thêm import component trong file App.tsx

Chú ý: Bạn cần so sánh sự khác biệt code này với code ở bài trước để biết sẽ thêm component nào

 

import {
 SafeAreaView,
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 Button,
 FlatList,
 ActivityIndicator,
 TouchableOpacity,
} from 'react-native';
import TrackPlayer, {
 useTrackPlayerEvents,
 Event,
 State
} from 'react-native-track-player';

Bước 2: Tạo một component PlayList để hiển thị danh sách bài nhạc

có thể viết trực tiếp trong file app hoặc tách riêng

 

function Playlist() {
 const [queue, setQueue] = useState([]);
 const [currentTrack, setCurrentTrack] = useState(0);

 async function loadPlaylist() {
  const queue = await TrackPlayer.getQueue();
  setQueue(queue);
 }

 useEffect(() => {
  loadPlaylist();
 }, []);

 useTrackPlayerEvents([Event.PlaybackTrackChanged], async (event) => {
  if(event.state == State.nextTrack) {
   let index = await TrackPlayer.getCurrentTrack();
   setCurrentTrack(index);
  }
 });

 function PlaylistItem({index, title, isCurrent}) {

  function handleItemPress() {
   TrackPlayer.skip(index);
  }

  return (
   <TouchableOpacity onPress={handleItemPress}>
    <Text
     style={{...styles.playlistItem,
      ...{backgroundColor: isCurrent ? '#666' : 'transparent'}}}>
    {title}
    </Text>
   </TouchableOpacity>
  );
 }

 return(
  <View>
   <View style={styles.playlist}>
    <FlatList
     data={queue}
     renderItem={({item, index}) => <PlaylistItem
                      index={index}
                      title={item.title}
                      isCurrent={currentTrack == index }/>
     }
    />
   </View>
  </View>
 );
}

Bước 3: Thêm thẻ <PlayList> vào component chính

 return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
   <Playlist />
   <Button title="Play" color="#777" onPress={() => TrackPlayer.play()}/>
  </SafeAreaView>
 );

Bước 4: Thêm Style

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  padding: 20,
  backgroundColor: '#eee' // chú ý màu tương phản giữa chữ và nền để nhìn được các phần tử
 },
 playlist: {
  marginTop: 40,
  marginBottom: 40
 },
 playlistItem: {
  fontSize: 16,
  paddingTop: 4,
  paddingBottom: 4,
  paddingLeft: 8,
  paddingRight: 8,
  borderRadius: 4
 },
});

Bước 5: Sửa lại hàm addTracks() để thêm bản nhạc

export async function addTracks() {
 await TrackPlayer.add([
  {
   id: '1',
   url: 'https://cdn.pixabay.com/audio/2022/10/18/audio_31c2730e64.mp3',
   title: 'Password Infinity',
   artist: 'zezo.dev',
   },
   {
   id: '2',
   url: 'https://www.w3schools.com/tags/horse.mp3',
   title: 'horse',
   artist: 'zezo.dev',
   }
 ]);
 await TrackPlayer.setRepeatMode(RepeatMode.Queue);
}

Bước 6: Chạy thử nghiệm ứng dụng

Bài viết tiếp theo sẽ thêm các nút điều khiển Next Previous

https://zezo.dev/view/huong-dan-lam-ung-dung-choi-nhac-co-cac-chuc-nang-dieu-khien-trong-reactnative-phan-3 

 

 

 

 

Nguồn: zezo.dev