Upload ảnh lên API với retrofit
Trước hết bạn cần xây dựng API, hãy xem bài viết tạo API trước, sau đó xem phần retrofit. Lưu ý là link API và link ảnh bạn phải đặt làm sao để trong máy ảo android có thể truy cập được.