Bảng tổng hợp hàm làm việc với số trong PHP

d52bb1 2024

 

STTHàm

Chức năng

1is_numberic()

Kiểm tra biến có lưu giá trị kiểu Number hay không

2is_int

Kiểm tra biến có lưu giá trị kiểu Integer hay không

3is_float

Kiểm tra biến có lưu giá trị kiểu Float hay không

4range($start, $length, $loop)

Tạo ra một dãy số với số bắt đầu và số kết thúc được cho trước

5round()

Làm tròn đến số nguyên gần nhất

6ceil()

Làm tròn đến số nguyên gần nhất và lớn nhất

7floor()

Làm tròn đến số nguyên gần nhất và nhỏ nhất

8min()

Lấy giá trị nhỏ nhất trong các số được truyền vào

9max()

Lấy giá trị lớn nhất trong các số được truyền vào

10rand(min, max)

Lấy giá trị ngẫu nhiên được trả về nằm trong đoạn [min,max]

11number_format()

Định dạng cách hiển thị giữa các phần nghìn trong 1 số

12abs($number)

Trả vê giá trị tuyệt đối của một số nào đó

13pow(x, y)

Trả về kết quả là x mũ y

14sqrt($number)

Tính căn bậc hai của $number


 

Nguồn: zezo.dev