Bảng tổng hợp các hàm làm việc với chuỗi trong MySQL - P2

d52bb1 2024

KẾT HỢP BIỂU THỨC CHÍNH QUY TRONG CÂU LỆNH:

- Biểu thức chính quy được sử dụng khá thường xuyên và đây là một phương pháp tương đối hiệu quả cho các công việc tìm kiếm phức tạp.

- Sử dụng biểu thức chính quy trong MySQL được chi thành 3 nhóm từ khóa sau:

o NOT_REGEXP

o REGEXP

o RLIKE

- Trong nội dung này trình bày việc sử dụng biểu thức chính quy với từ khóa REGEXP. Kết quả tìm kiếm sẽ trả về 1 nếu tìm thấy hoặc trả về 0 nếu không tìm thấy.


 

TT

Ký hiệu

Diễn giải

Ví dụ

Đầu vào

Đầu ra

1

^

Tìm từ đầu chuỗi nguồn

SELECT 'MySQL is easy' REGEXP '^MyN';

0

2

$

Tìm từ cuối chuỗi nguồn

SELECT 'MySQL is easy' REGEXP 'easy$';

1

3

.

Đại diện một ký tự bất kỳ

SELECT 'MySQL' REGEXP '^M.SQL$';

1

4

*

Ký tự xuất hiện 0 hoặc nhiều lần

SELECT 'MyyySQL' REGEXP '^M.*SQL$';

1

5

+

Ký tự xuất hiện 1 hoặc nhiều lần

SELECT 'MSQL' REGEXP '^M.+SQL$';

0

6

?

Ký tự xuất hiện 0 hoặc 1 lần

SELECT 'MyyySQL' REGEXP '^M.?SQL$';

0

7

|

Sự lựa chọn (hoặc)

SELECT 'My' REGEXP '^(My|Me)$';

1

 

8

{n.m}

Số lần xuất hiện của ký tự (a* tương đương a{0}; a+ tương đương a{1}; a? tương đương a{0,1})

 

SELECT 'abcde' REGEXP 'a[bcd]{1,10}e';

 

1

 

Nguồn: zezo.dev