Hướng dẫn làm ứng dụng chơi nhạc có các chức năng điều khiển trong ReactNative

d52bb1 2024

Trước hết bạn nên xem hướng dẫn ở mức cơ bản để biết cách thao tác với thư viện react-native-track-player trong bài viết này https://zezo.dev/view/huong-dan-tao-ung-dung-choi-nhac-don-gian-trong-reactnative 

 

Tiếp theo bạn nên tạo một ứng dụng mới để thực hiện theo ví dụ mẫu

 

Bước 1: Cài đặt thư viện

npm install --save react-native-track-player

Bước 2: Tạo file service chạy nhạc trackPlayerServices.js

Trong code dưới đây: 

- TrackPlayer.setupPlayer: Dùng để khởi động một đối tượng quản lý chơi nhạc

- TrackPlayer.updateOptions: Dùng để cài đặt các thiết lập

- addTracks: Hàm dùng khai báo danh sách các bài hát

- playbackService: Hàm dùng khai báo các sự kiện tương tác với Player

 

import TrackPlayer, {
 AppKilledPlaybackBehavior,
 Capability,
 RepeatMode,
 Event
} from 'react-native-track-player';
export async function setupPlayer() {
 let isSetup = false;
 try {
  await TrackPlayer.getCurrentTrack();
  isSetup = true;
 }
 catch {
  await TrackPlayer.setupPlayer();
  await TrackPlayer.updateOptions({
   android: {
    appKilledPlaybackBehavior:
     AppKilledPlaybackBehavior.StopPlaybackAndRemoveNotification,
   },
   capabilities: [
    Capability.Play,
    Capability.Pause,
    Capability.SkipToNext,
    Capability.SkipToPrevious,
    Capability.SeekTo,
   ],
   compactCapabilities: [
    Capability.Play,
    Capability.Pause,
    Capability.SkipToNext,
   ],
   progressUpdateEventInterval: 2,
  });
  isSetup = true;
 }
 finally {
  return isSetup;
 }
}
export async function addTracks() {
 await TrackPlayer.add([
  {
   id: '1',
   url: 'https://cdn.pixabay.com/audio/2022/10/18/audio_31c2730e64.mp3',
   title: 'Password Infinity',
   artist: 'zezo.dev',
   }
 ]);
 await TrackPlayer.setRepeatMode(RepeatMode.Queue);
}
export async function playbackService() {
 // Hàm này để sau khai báo các event điều khiển
}

Bước 3: Khai báo trong file index.js

 

import TrackPlayer from 'react-native-track-player';
import { playbackService } from './trackPlayerServices';
AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);
TrackPlayer.registerPlaybackService(() => playbackService);

Bước 4: Code trong file App.tsx

// 1. import các thư viện
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
 SafeAreaView,
 StyleSheet,
 View,
 Button,
 ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import TrackPlayer from 'react-native-track-player';
import { setupPlayer, addTracks } from './trackPlayerServices';


function App() {
// khai báo trạng thái để kiểm soát nếu chưa sẵn sàng load nhạc thì hiện thị activityIndicator quay quay
 const [isPlayerReady, setIsPlayerReady] = useState(false);
 // khi render thì bắt đầu khởi tạo đối tượng chơi nhạc
 
 useEffect(() => {
  async function setup() {
   let isSetup = await setupPlayer();
   const queue = await TrackPlayer.getQueue();
   if(isSetup && queue.length <= 0) {
    await addTracks();
   }
   setIsPlayerReady(isSetup);
  }
  setup();
 }, []);
 
 
 
 if(!isPlayerReady) {
  return (
   <SafeAreaView style={styles.container}>
    <ActivityIndicator size="large" color="#bbb"/>
   </SafeAreaView>
  );
 }
 
 
 return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
   <Button title="Play" color="#777" onPress={() => TrackPlayer.play()}/>
  </SafeAreaView>
 );
}
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  padding: 20,
  backgroundColor: '#112'
 },
});
export default App;

 

Bước 5: Chạy thử ứng dụng

Ứng dụng ở bước này sẽ có một nút play ở màn hình, bấm nút sẽ bắt đầu phát nhạc, ứng dụng sẽ chạy lặp lại bài hát vĩnh viễn nhờ lệnh setRepeatMode ở trong hàm addTracks() trong file service.

Bước 6: Cải tiến ứng dụng

Bạn xem thêm ở bài viết tiếp theo https://zezo.dev/view/huong-dan-lam-ung-dung-choi-nhac-co-cac-chuc-nang-dieu-khien-trong-reactnative-phan-2 

 

 

Nguồn: zezo.dev