Hướng dẫn làm ứng dụng chơi nhạc có các chức năng điều khiển trong ReactNative - Phần 5

d52bb1 2024

Để thực hiện được phần này bạn cần có ứng dụng đã chạy được ở phần 2 hoặc phần 4

 

Phần này sẽ thực hiện cài đặt các event điều khiển trong service

Bạn vào file trackPlayerServices.js để viết code cho hàm playbackService

 

export async function playbackService() {
 // Các điều khiển dưới đây khai báo xong bạn có thể điều khiển ở phần notify trên điện thoại
 TrackPlayer.addEventListener(Event.RemotePause, () => {
  console.log('Event.RemotePause');
  TrackPlayer.pause();
 });
 TrackPlayer.addEventListener(Event.RemotePlay, () => {
  console.log('Event.RemotePlay');
  TrackPlayer.play();
 });
 TrackPlayer.addEventListener(Event.RemoteNext, () => {
  console.log('Event.RemoteNext');
  TrackPlayer.skipToNext();
 });
 TrackPlayer.addEventListener(Event.RemotePrevious, () => {
  console.log('Event.RemotePrevious');
  TrackPlayer.skipToPrevious();
 });
}

 

 

Chú ý: Trong android khi ứng dụng để lâu sẽ bị kill để giải phóng tài nguyên cho điện thoại, khi đó bạn có thể lựa chọn phương án cho chạy tiếp hoặc dừng chạy nhạc. Bạn thiết lập trong hàm setupPlayer của file service

 

 await TrackPlayer.updateOptions({
   android: {
    appKilledPlaybackBehavior:
     AppKilledPlaybackBehavior.StopPlaybackAndRemoveNotification, // dừng chạy nhạc và loại bỏ notify
     // AppKilledPlaybackBehavior.ContinuePlayback, // tiếp tục chạy đến hết bài nhạc.

   }, 

 

 

 

 

 

Nguồn: zezo.dev