Bảng các hàm làm việc với thời gian trong PHP

d52bb1 2024

 

STT

Hàm

Chức năng

1

getdate()

Lấy thời gian hiện tại được thiết lập ở máy chủ

2

date_default_timezone_get()

Trả về kết quả múi giờ đã được thiết lập trước

3

date_default_timezone_set

Thiết lập múi giờ

4

time()

Trả về số giây từ thời điểm hiện tại so với 01/01/1970

5

mktime()

Trả về số giây tại một thời điểm nào đó so với 01/01/1970

6

date()

Định dạng cách hiển thị thời gian

7

checkdate(month, day, year)

Kiểm tra ngày hợp lệ

8

strtotime()

Chuyển đổi chuỗi thời gian (ở định dạng English) về giá trị timestamp

9

date_parse_from_format($format, $date)

Chuyển đổi chuỗi thời gian $date về mảng thời gian theo định dạng $format

Nguồn: zezo.dev