Hướng dẫn làm ứng dụng chơi nhạc có các chức năng điều khiển trong ReactNative - Phần 4

d52bb1 2024

Trước khi thao tác theo bài viết này, bạn cần có ứng dụng theo hướng dẫn ở bài viết trước

 

Thư viện có hỗ trợ sử dụng hàm hook useProgress để giám sát tiến trình chạy nhạc.

 

Bước 1: Tạo một component hiển thị tiến trình

Component này sẽ hiển thị tiến trình theo định dạng phút:giây (mm:ss)

function TrackProgress() {
 const { position, duration } = useProgress(200);
 function format(seconds) {
  let mins = (parseInt(seconds / 60)).toString().padStart(2, '0');
  let secs = (Math.trunc(seconds) % 60).toString().padStart(2, '0');
  return `${mins}:${secs}`;
 }
 return(
  <View>
   <Text style={styles.trackProgress}>
    { format(position) } / { format(duration) }
   </Text>
  </View>
 );
}

Bước 2: Tạo một component hiển thị thông tin về bài nhạc

function Header() {
 const [info, setInfo] = useState({});
 useEffect(() => {
  setTrackInfo();
 }, []);
 useTrackPlayerEvents([Event.PlaybackTrackChanged], (event) => {
  if(event.state == State.nextTrack) {
   setTrackInfo();
  }
 });
 async function setTrackInfo() {
  const track = await TrackPlayer.getCurrentTrack();
  const info = await TrackPlayer.getTrack(track);
  setInfo(info);
 }
 return(
  <View>
    <Text style={styles.songTitle}>{info.title}</Text>
    <Text style={styles.artistName}>{info.artist}</Text>
  </View>
 );
}

Bước 3: Thêm lệnh nhúng thư viện vào đầu file App.tsx

(thành phần nào đã có thì bạn lược bỏ)

import TrackPlayer ,{
 useTrackPlayerEvents,
 usePlaybackState,
 useProgress,
 Event,
 State
} from 'react-native-track-player';

Bước 4: Sửa phần return của component App để hiển thị header và progress

return (
 <SafeAreaView style={styles.container}>
  <Header/>
  <TrackProgress/>
  <Playlist/>
 </SafeAreaView>
);

Bước 5: Thêm style cho phần header và progress

 trackProgress: {
  marginTop: 40,
  textAlign: 'center',
  fontSize: 24,
  color: '#eee'
 },
 songTitle: {
  fontSize: 32,
  marginTop: 50,
  color: '#ccc'
 },
 artistName: {
  fontSize: 24,
  color: '#888'
 },

Bước 6: Hiển thị thanh slide tiến trình

- Bạn cài thư viện 

- Bạn nhúng thư viện vào đầu file chứa component  TrackProgress 

https://github.com/callstack/react-native-slider 

import Slider from '@react-native-community/slider';

- Bạn thêm vào phần return của TrackProgress thẻ Slider (có thể sửa style của thẻ view chứa để căn chỉnh cho đẹp

 return(
  <View style={{alignItems:'center'}}>
   <Text style={styles.trackProgress}>
    { format(position) } / { format(duration) }
   </Text>
   <Slider
     style={{width: 200, height: 40}}
     minimumValue={0}
     maximumValue={duration}
     minimumTrackTintColor="#FFFFFF"
     maximumTrackTintColor="#000000"
     value={position}
    />
  </View>
 );

Bước 6: Chạy ứng dụng và thử nghiệm kết quả

Bài viết tiếp theo sẽ giải quyết phần điều khiển background 

 

Nguồn: zezo.dev