Thao tác với mảng trong javascript

d52bb1 2024

Khai báo mảng

console.log('Làm việc với mảng');
//khai báo mảng
let arr = ['Xanh', 'Đỏ','Tím','Vàng', 555];
// Thêm phần tử vào mảng
arr[5] = 'Phần tử thêm'; // chỉ số 5 là vị trí phần tử muốn thêm,
// nếu muốn chỉnh sửa phần tử nào thì cũng truyền chỉ số tương ứng như trên
console.log(arr);

Dùng vòng lặp duyệt mảng

// dùng vòng lặp duyệt mảng
for(let i = 0; i< arr.length; i++){
    console.log(`Phần tử thứ ${i} là: ${arr[i]}`);
}
// dùng vòng lặp forEach
arr.forEach(  (phan_tu)=>{
    console.log(phan_tu);
});

Sử dụng hàm map() duyệt mảng

// sử dụng hàm map để tạo một mảng mới có dữ liệu tùy chỉnh từ mảng ban đầu
let mang_moi = arr.map((phan_tu, stt)=>{
    return '<li>' + phan_tu + '</li>';
});
//----> sau khi có mang_moi thì dùng hàm join() để nhập mảng thành 1 chuỗi
let chuoi = mang_moi.join("\n"); // ngắt dòng trong console
console.log(chuoi);

 

Nguồn: zezo.dev