Hướng dẫn làm ứng dụng chơi nhạc có các chức năng điều khiển trong ReactNative - Phần 3

d52bb1 2024

Trước khi thao tác theo bài viết này, bạn cần có ứng dụng đơn giản theo hướng dẫn ở bài viết trước https://zezo.dev/view/huong-dan-lam-ung-dung-choi-nhac-co-cac-chuc-nang-dieu-khien-trong-reactnative-phan-2 

 

Thư viện hỗ trợ các hàm giúp bạn điều khiển quá trình chơi nhạc

 

TrackPlayer.pause: Tạm dừng chơi nhạc, bạn có thể tiếp tục bằng hàm TrackPlayer.play
TrackPlayer.seekTo: Chuyển tới một vị trí nào đó trên chuỗi thời gian của bài nhạc (thường gọi là tua)
TrackPlayer.setRate: Thay đổi tốc độ chơi nhạc
TrackPlayer.setVolume: Thay đổi âm lượng của bản nhạc

Để điều khiển các thành phần trên thường phải lấy trạng thái hiện tại

TrackPlayer.getState: Lấy trạng thái bản nhạc hiện tại đã lưu
TrackPlayer.getVolume: Lấy cấp độ âm lượng hiện tại đang thiết lập

Ví dụ cách thiết lập bằng các hàm

TrackPlayer.pause()
TrackPlayer.seekTo(10)
TrackPlayer.setRate(0.5)
TrackPlayer.setVolume(0.2)'

Bước 1: Bạn cài thư viện react-native-vector-icons để làm biểu tượng nút bấm

Bạn xem trong bài viết hướng dẫn cài thư viện này

https://zezo.dev/view/huong-dan-cai-dat-thu-vien-react-native-vector-icons-nhung-bieu-tuong-vao-ung-dung-reactnative

 

Bước 2: Thêm import thư viện vào file App.tsx

// cái nào có rồi thì bạn lược bỏ đi
import TrackPlayer ,{
 useTrackPlayerEvents,
 usePlaybackState,
 Event,
 State
} from 'react-native-track-player';
import Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome';

Bước 3: Thêm component Controls để hiển thị nút điều khiển


function Controls({ onShuffle }) {
 const playerState = usePlaybackState();
 async function handlePlayPress() {
  if(await TrackPlayer.getState() == State.Playing) {
   TrackPlayer.pause();
  }
  else {
   TrackPlayer.play();
  }
 }
 return(
  <View style={{flexDirection: 'row',
   flexWrap: 'wrap', alignItems: 'center'}}>
    <Icon.Button
     name="arrow-left"
     size={28}
     backgroundColor="transparent"
     color="red"
     onPress={() => TrackPlayer.skipToPrevious()}/>
    <Icon.Button
     name={playerState.state == State.Playing ? 'pause' : 'play'}
     size={28}
     backgroundColor="transparent"
     color="blue"
     onPress={handlePlayPress}/>
    <Icon.Button
     name="arrow-right"
     size={28}
     backgroundColor="transparent"
     color="red"
     onPress={() => TrackPlayer.skipToNext()}/>
  </View>
 );
}

Bước 4: Chỉnh sửa component Playlist như sau

 

function Playlist() {
 const [queue, setQueue] = useState([]);
 const [currentTrack, setCurrentTrack] = useState(0);
 async function loadPlaylist() {
  const queue = await TrackPlayer.getQueue();
  setQueue(queue);
 }
 useEffect(() => {
  loadPlaylist();
 }, []);
 useTrackPlayerEvents([Event.PlaybackTrackChanged], (event) => {
  if(event.state == State.nextTrack) {
   TrackPlayer.getCurrentTrack().then((index) => setCurrentTrack(index));
  }
 });
 function PlaylistItem({index, title, isCurrent}) {
  function handleItemPress() {
   TrackPlayer.skip(index);
  }
  return (
   <TouchableOpacity onPress={handleItemPress}>
    <Text
     style={{...styles.playlistItem,
      ...{backgroundColor: isCurrent ? '#666' : 'transparent'}}}>
    {title}
    </Text>
   </TouchableOpacity>
  );
 }
 return(
  <View>
   <View style={styles.playlist}>
    <FlatList
     data={queue}
     renderItem={({item, index}) => <PlaylistItem
                      index={index}
                      title={item.title}
                      isCurrent={currentTrack == index }/>
     }
    />
   </View>
   <Controls/>
  </View>
 );
} 

Bước 5: Xóa nút bấm ở phần return của component chính

 

 

Bước 6: Chạy ứng dụng và thử nghiệm các nút bấm

 

Bài viết tiếp theo sẽ thiết lập để hiển thị tiến trình chạy nhạc

 

Nguồn: zezo.dev