Bảng tổng hợp các hàm làm việc với chuỗi trong MySQL - P1

d52bb1 2024

Trong nội dung này, tập trung trình bày các hàm xử lý chuỗi, các thao tác tìm kiếm chuỗi cơ bản kết hợp với việc sử dụng biểu thức chính quy trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI CƠ BẢN:

1. LENGTH (str):

- Xác định chiều dài chuỗi str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT LENGTH ('MySQL is easy');

13

2. CONCAT (str1, str2, …, strn)

- Nối các chuỗi str1str2, …, strn thành một chuỗi duy nhất

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT CONCAT ('MySQL', ' is', ' easy');

MySQL is easy

2

SELECT CONCAT ('MySQL', ' is', NULL, ' easy');

NULL

3. FORMAT (str, n)

- Chuyển đổi định dạng chuỗi str theo dạng #,###,###.##, trong đó làm tròn đến n số thập phân.

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT FORMAT (12345.678901, 4);

12,345.6789

2

SELECT FORMAT (12345.54321, 0);

12,346

4. INSERT (str, pos, len, newstr)

- Thay thế các ký tự trong chuỗi str từ vị trí thứ pos đến vị trí thứ pos+len-1 bởi chuỗi ký tự newstr.

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT INSERT ('MySQL is easy', 3, 3, 'Library');

MyLibrary is easy

2

SELECT INSERT ('MySQL is easy', 3, 100, 'Library');

MyLibrary

5. INSTR (str, substr)

- Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT INSTR ('MySQL', 'SQL');

3

2

SELECT INSTR ('MySQL', 'Server');

0


 

6. LEFT (str, len)

- Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên trái của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len.

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT LEFT ('MySQL is easy', 5);

MySQL

7. RIGHT (str, len)

- Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên phải của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len.

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT RIGHT ('MySQL is easy', 7);

is easy

8. LOCATE (substr, str, pos)

- Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi str tính từ vị trí thứ pos

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT LOCATE ('very', 'MySQL is very very easy');

10

2

SELECT LOCATE ('very', 'MySQL is very very easy', 11);

15

9. LOWER (str)

- Chuyển đổi chuỗi str thành chữ thường

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT LOWER ('MySQL is easy');

mysql is easy

10. UPPER (str)

- Chuyển đổi chuỗi str thành chữ hoa

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT UPPER ('MySQL is easy');

MYSQL IS EASY

11. LTRIM (str)

- Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên trái chuỗi str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT LTRIM(' MySQL is easy');

MySQL is easy

12. RTRIM (str)

- Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên phải chuỗi str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT RTRIM('MySQL is easy ');

MySQL is easy


 

13. REPLACE (str, from_str, to_str)

- Thay thế các ký tự from_str trong chuỗi str bởi các ký tự to_str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT REPLACE ('MySQL is easy', 'MySQL', 'PHP');

PHP is easy

14. REVERSE (str)

- Đảo ngược chuỗi str

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT REPLACE ('MySQL is easy', 'MySQL', 'PHP');

PHP is easy

15. SUBSTRING (str FROM pos FOR len)

- Trích lọc từ chuỗi str một chuỗi mới, chuỗi mới này có các ký tự bắt đầu từ vị trí pos (tính từ vị trí biên trái) cho đến vị trí pos+len-1.

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT SUBSTRING('MySQL is easy' FROM 5 FOR 10);

L is easy

2

SELECT SUBSTRING('MySQL is easy' FROM -4 FOR 2);

ea

16. TRIM ([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM([remstr FROM] str)

- Trả về chuỗi str với các ký tự remstr đã bị loại bỏ, theo các tiêu chí LEADING (bên trái),

TRAILING (bên phải) và BOTH (cả hai vị trí bên trái và bên phải).

 

STT

Đầu vào

Đầu ra

1

SELECT TRIM (' MySQL is easy '); -- MySQL is easy

MySQL is easy

2

SELECT TRIM (LEADING '-' FROM '---MySQL is easy ');

MySQL is easy-----

3

SELECT TRIM (TRAILING '-' FROM '---MySQL is easy ');

---MySQL is easy

4

SELECT TRIM (BOTH '-' FROM '---MySQL is easy ');

MySQL is easy

Nguồn: zezo.dev