Code chuyển đổi ngày tháng trong android java

Code: Java | Auth: 03cd82
//==========chuyển đổi định dạng ngày tháng, ví dụ này không liên quan phần bên trên=================================================
    // lấy ngày tháng hiện tại của hệ thống
    Date objDate = new Date(System.currentTimeMillis()); // có đối tượng ngày tháng hiện tại
    // muốn hiển thị định dạng nào thì dùng đối tượng format để điều chỉnh
    // một số ký hiệu định dạng: ngày : dd, tháng: MM, năm: yyyy
    android.text.format.DateFormat dateFormat = new DateFormat();

    String chuoi_ngay_thang_nam = (String) dateFormat.format("dd/MM/yyyy", objDate);

    Log.d("zzzzzzz", "onCreate: Ngày tháng năm của hệ thống: " + chuoi_ngay_thang_nam );

    //---- Chuyển đổi định dạng ngày tháng:
    // Giả sử có chuỗi: 21/11/2021 cần chuyển về dạng: 2021-11-21
    // định dạng:   dd/MM/yyyy =-================>  yyyy-MM-dd
    String chuoi_2 = "21/11/2021";
    Log.d("zzzzzzz", "onCreate: chuỗi trước khi chuyển định dạng " + chuoi_2 );

    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); // truyền vào mẫu chuỗi đầu vào

//    cần chuyển chuỗi 2 thành đối tượng date
    try {
      Date objNgay = format.parse(chuoi_2);

      String chuoi_moi = (String) dateFormat.format("yyyy-MM-dd", objNgay);

      Log.d("zzzzzzz", "onCreate: Chuỗi mới : " + chuoi_moi );

    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }