Tạo modal dialog đơn giản trong react native

d52bb1 2024

Code mẫu: 

 

import { Button, Modal, StyleSheet, Text, View } from 'react-native'
import React, { useState } from 'react'

const App = () => {
 const [showDialog, setshowDialog] = useState(false)
 return (
  <View>
   <Text>App</Text>
   <Button title='Mở dialog' onPress={ () => setshowDialog(true) }/>

   <Modal visible={showDialog}
   >
    <View>
     <View>
      {/* Nội dung dialog viết ở đây */}
      <Text>Nội dung trong Dialog </Text>
      <Button title='Đóng dialog' onPress={ () => setshowDialog(false) }/>
     </View>
    </View>
   </Modal>


  </View>
 )
}

export default App


const styles = StyleSheet.create({})

Tạo biến trạng thái sử dụng useState để lưu trạng thái hiển thị hoặc ẩn dialog bằng lệnh

const [showDialog, setshowDialog] = useState(false)

Cải tiến tạo định dạng cho dialog

 

import { Button, Modal, StyleSheet, Text, View } from 'react-native'
import React, { useState } from 'react'


const App = () => {
 const [showDialog, setshowDialog] = useState(false)
 return (
  <View>
   <Text>App</Text>
   <Button title='Mở dialog' onPress={ () => setshowDialog(true) }/>


   <Modal visible={showDialog}
       transparent= {true}
       onRequestClose={ ()=>{
        setshowDialog (false);
       }}
   >
    <View style={st.khung}>
     <View style={st.dialog}>
      {/* Nội dung dialog viết ở đây */}
     
      <Text>Nội dung trong Dialog </Text>
      <Button title='Đóng dialog' onPress={ () => setshowDialog(false) }/>
     </View>
    </View>
   </Modal>


  </View>
 )
}


export default App


const st = StyleSheet.create({
   khung:{
    flex:1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.6)',// dùng cái này để có nền mờ
   
   },
   dialog:{
    width: 350,
    height:300,
    backgroundColor:'yellow',
    padding: 10,
    borderRadius: 10
   }
})

 

 

 

 

 

Nguồn: zezo.dev