Preview Android - SQLite - Quy trình thực hiện thêm - sửa - xóa - hiển thị danh sách (CRUD)

Code: Default | Auth: 03cd82

LAB Hướng dẫn thực hành CRUD tối giản

CRUD user group database

* Mục tiêu:
- Tut này hướng dẫn các bạn SV mất gốc, các bạn SV mới học có thể thực hành thao tác cơ bản CSDL Sqlite.

- Tut này thực hiện với 2 bảng dữ liệu tối giản như sơ đồ trên

- Các chức năng: Hiển thị danh sách, thêm, sửa, xóa, xem thông tin chi tiết của 1 bản ghi.

- Để bắt đầu thực hiện, các bạn cần thực hiện từ việc thao tác với phần Nhóm tài khoản  (Group ) trước. Sau khi chạy được nhóm tài khoản thì thực hiện với User. 

 

* Thực hiện bài LAB

1. Xây dựng câu lệnh SQL tạo bảng dữ liệu

Công việc này có thể sử dụng phần mềm https://sqlitebrowser.org/ để viết câu lệnh SQL và chạy thử nghiệm câu lệnh.

Câu lệnh tạo bảng tb_group:

CREATE TABLE tb_group(

     id_group INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

     name TEXT NOT NULL UNIQUE

);

Lệnh tạo bảng tb_user:

CREATE TABLE tb_user(

     id_user INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

     username TEXT NOT NULL UNIQUE,

     password TEXT NOT NULL,

     email TEXT NOT NULL,

     fullname TEXT,

     id_group INTEGER NOT NULL

);

 

2. Làm chức năng quản lý nhóm

- Hiển thị danh sách

- Xem thông tin chi tiết: Bấm và giữ vài giây lên tên nhóm thì hiện dialog chi tiết – longClick

- Thêm mới: Bấm nút thêm mới thì hiện dialog để thêm

- Sửa: Bấm chữ Sửa thì hiện dialog và hiển thị thông tin bản ghi để sửa

- Xóa: Bấm chữ Xóa thì hiển thị dialog hỏi, đồng ý thì xóa, không đồng ý thì không xóa.

 

Chi tiết cách làm https://zezo.dev/note/android--sqlite--groupuser-khoi-tao-ung-dung 

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

3. Làm chức năng quản lý tài khoản

- Hiển thị danh sách

- Xem thông tin chi tiết, select dữ liệu từ 2 bảng: Bấm giữ vài giây lên tên đăng nhập

- Thêm mới: Bấm nút thêm mới thì hiện dialog để thêm, sử dụng spinner để chọn nhóm từ danh sách

- Sửa: Bấm chữ Sửa thì hiện dialog và hiển thị thông tin bản ghi để sửa

- Xóa: Bấm chữ Xóa thì hiển thị dialog hỏi, đồng ý thì xóa, không đồng ý thì không xóa.

 

Chi tiết cách làm có hướng dẫn sau

 

  Letter

Description automatically generated with low confidence