Giới thiệu về HTML

03cd82 2024

HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, sử dụng các cấu trúc thẻ đánh dấu để định dạng các trang văn bản theo một cách thức riêng. Các trang văn bản được định dạng theo cấu trúc của HTML được gọi là các trang web tĩnh html.

Trang web tĩnh html thường được lưu với phần mở rộng là .htm hoặc .html

HTML rất dễ học và thực hành. 

Ví dụ một trang html đơn giản

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <title>Học HTML tại zezo.dev</title>
      <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

     <h1>Đây là dòng tiêu đề Heading</h1>
     <p>Đây là phần định dạng đoạn văn bản.</p>

</body>
</html>

[run_code=vidu-trang-html]

Bạn chỉ cần copy nội dung mã code trên mở notepad rồi paste vào đó và lưu với tên hello.html rồi bạn chạy file hello.html bạn sẽ được một trang web tĩnh hiển thị nội dung có 2 dòng văn bản hiển thị với 2 kích thước khác nhau là thành công.

Giải thích thêm về các thẻ trong ví dụ trên

<!DOCTYPE html>: Là chỉ thị báo cho phần mềm duyệt web nhận biết phiên bản của HTML.

<html > : Là 1 thẻ bao trùm toàn bộ trang tài liệu. Trong 1 trang web chỉ tồn tại duy nhất 1 cặp thẻ html, mọi thành phần trong trang web sẽ chứa trong cặp thẻ mở và đóng html ngoại trừ thẻ <!DOCTYPE>

<head>: Là thẻ chứa thông tin mô tả cho trang web như tên trang web, một số liên kết định dạng... Thẻ này phải để trong thẻ <html> và phải được đóng thẻ trước thẻ <body>.

<title>: Là thẻ dùng để viết tiêu đề cho website. Nội dung trong này sẽ hiển thị ở trên đầu cửa sổ trình duyệt. Đây là nơi rất được chú trọng đối với bộ máy tìm kiếm (nên tận dụng tốt để tối ưu SEO).

<body> : Những gì bạn muốn cho người dùng nhìn thấy thì viết trong cặp thẻ body.

<h1> : Là thẻ định dạng một đề mục lớn, mặc định sẽ hiển thị kích cỡ chữ to.

<p> : Là thẻ dùng chứa nội dung văn bản, thường để viết các đoạn văn trong bài viết.

 

Nguồn: zezo.dev