Cải tiến ứng dụng todo làm chức năng đổi trạng thái todo với redux

d52bb1 2024

Nối tiếp bài viết https://zezo.dev/view/cai-tien-ung-dung-todo-lam-chuc-nang-sua-voi-redux 

Tạo hàm trong reducer


,  toggleTodoStatus(state, action) {
     // tìm các todo, nếu cái nào phù hợp thì cập nhật trạng thái
     const todo = state.listTodo.find(row => row.id === action.payload);
     if (todo) {
      todo.status = !todo.status;
     }
    },


Sang TodoScreen thêm hàm xử lý action


 const handleToggleTodo = id => {
   dispatch(toggleTodoStatus(id));
 };


Sửa phần hiển thị danh sách thêm nút bấm trạng thái:


<TouchableOpacity onPress={() => handleToggleTodo(row.id)}>
       {row.status ?
         <Text style={{ color: 'gray' }}>Completed</Text> :
          <Text style={{ color: 'green' }}>Working</Text>
        }
</TouchableOpacity>

Xem ảnh vị trí đặt trạng thái

Nguồn: zezo.dev