Tạo ứng dụng Todo với Redux có tương tác API trong Reactnative - P5

d52bb1 2024

Tiếp theo bài này, ít nhất bạn cần thực hiện thành công ví dụ mẫu ở phần 1: https://zezo.dev/view/tao-ung-dung-todo-voi-redux-co-tuong-tac-api-trong-reactnative-p1

 

Trong phần này sẽ thực hiện xây dựng chức năng Đổi trạng thái

 

Bước 1: Chỉnh sửa Reducer thêm thao tác xử lý Đổi trạng thái

Bên trong hàm builder của extraReducers, bạn thêm đoạn code xử lý kết Thêm toggleTodoApi.fulfilled

 

     builder.addCase(toggleTodoApi.fulfilled, (state, action)=>{
       // lấy tham số truyền vào
       // console.log(action);
       const { id, status } = action.payload;
       // tìm bản ghi phù hợp với tham số truyền vào
       const todo = state.listTodo.find(row => row.id === id);
       // update
       
       if (todo ) {
        todo.status = status; // gán giá trị
       }
      
      })
      .addCase(toggleTodoApi.rejected, (state, action) => {
       // Xử lý khi yêu cầu Sửa todo bị từ chối hoặc xảy ra lỗi
       console.log('Update todo rejected:', action.error.message);
      });

Bước 2: Tạo hàm toggleTodoApi cho todoAction.js

Bạn vào file todoAction.js thêm hàm toggleTodoApi như dưới đây. Chuỗi 'todo/toggleTodoApi' là định danh xác định tên action.

export const toggleTodoApi = createAsyncThunk(
  'todo/toggleTodoApi',
  async (objUpdate, thunkAPI) => {
   // console.log('objupdate: '+ JSON.stringify(objUpdate));
    try {
    // Gửi yêu cầu update đến API 
    const response = await fetch(`${api_url}/${objUpdate.id}`, {
     method: 'PUT',
     headers: {
      'Accept': 'application/json',
      'Content-Type': 'application/json'
     },
     body: JSON.stringify(objUpdate.data)
    });
    
    const data = await response.json();
    // console.log(response);
    // Kiểm tra nếu status code là 200 hoặc 204 thì xóa thành công
    if (response.ok) {
      // console.log(response);
     // Sau khi xóa thành công, trả về id của todo đã xóa để cập nhật store
      return data; 
    } else {
     // Nếu có lỗi từ phía server, trả về lỗi
     const errorData = await response.json();
     return thunkAPI.rejectWithValue(errorData);
    }
   } catch (error) {
    // Xử lý lỗi nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra
    return thunkAPI.rejectWithValue(error.message);
   }
  }
 );

 

 Bước 3: Chỉnh sửa todoScreen.js để hiển thị chức năng Đổi trạng thái


Trước lệnh return của component TodoScreen, bạn thêm hàm xử lý SỬA như sau: 

 

 const handleToggleTodo = (id,status) => {
    // dispatch(toggleTodoStatus(id));
    console.log('status: ' + status);
    let duLieuUpdate = {status: !status}; 
    console.log(duLieuUpdate);
    dispatch(toggleTodoApi({id: id, data:duLieuUpdate}))
    .then((result) => {
      // console.log(JSON.stringify(result));
      console.log('Todo update status successfully!');
      
    })
    .catch((error) => {
      console.error('Error update todo:', error);
    });
  }; 

 Không quên import toggleTodoApi

import { fetchTodos, deleteTodoApi, addTodoAPI, updateTodoApi,toggleTodoApi } from '../redux/actions/todoAction';

Trong phần return bạn cần thêm vào chỗ hiển thị dòng dữ liệu một nút bấm

 

 <TouchableOpacity onPress={() => handleToggleTodo(row.id, row.status )}>
    {row.status ?
      <Text style={{ color: 'gray' }}>Completed</Text> :
      <Text style={{ color: 'green' }}>Working</Text>
    }
 </TouchableOpacity>

 

Chạy lại ứng dụng để thử nghiệm kết quả.

 

Nguồn: zezo.dev