Tạo ứng dụng Todo với Redux có tương tác API trong Reactnative - P1

d52bb1 2024

Trước khi thực hiện demo này, bạn hãy tạo project mới thử nghiệm với phiên bản cục bộ theo hướng dẫn ở bài viết: https://zezo.dev/view/lam-quen-voi-redux-trong-react-native

 

Trong bài viết này sẽ tổ chức code và xây dựng chức năng hiển thị danh sách dữ liệu từ API

 

Bước 1: Tạo cấu trúc thư mục

Bước 2: Tạo store

Trong file index.js của thư mục store


import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
import todoReducer from "../reducers/todoReducer";
export default configureStore({
  reducer: {
    listTodoStore: todoReducer
  }
});

 Bước 3: Tạo Reducer

 

import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
import { addTodoAPI, deleteTodoApi, updateTodoApi,toggleTodoApi } from "../actions/todoAction";
//1. khai báo khởi tạo state
const initialState = {
  listTodo: [] // chứa danh sách công việc
}
//2. thiết lập cho reducer và định nghĩa các action
const todoSlice = createSlice({
  name: 'todo',
  initialState,
  reducers: {
   // làm việc với store cục bộ
    addTodo(state, action) {
     state.listTodo.push(action.payload);
   },
  },
  extraReducers: builder => {
     // đây là chỗ để viết các thao tác mở rộng, xử lý các trạng thái của promise
  },
})
// export các thành phần để bên screen có thể sử dụng
export const { addTodo } = todoSlice.actions;
export default todoSlice.reducer;

 Bước 4: Tạo Action

Dữ liệu trên API dạng mảng như sau

Bạn nên nên tự tạo link mockapi hoặc json-server riêng vì link này public có thể bị hỏng bất kỳ lúc nào.
 

 

import { createAsyncThunk } from '@reduxjs/toolkit';
import { addTodo } from '../reducers/todoReducer';
// địa chỉ API bạn nên cho vào 1 biến, để sau có chỉnh sửa sẽ không phải chỉnh nhiều lần
const api_url = 'https://65bb342b52189914b5bb6770.mockapi.io/todo';
export const fetchTodos = () => {
 return async dispatch => {
  try {
   const response = await fetch(api_url);
   const data = await response.json();
   // dữ liệu lấy được từ api về, duyệt mảng và lưu vào store của redux
   // console.log(data);
   data.forEach(row => {
    //  dữ liệu server trả về dạng: {
    //   title: "title 1",
    //   status: false,
    //   id: "1"
    //   },
   
    dispatch(addTodo( row)); // trong ví dụ trước ở screen khi thêm sẽ sử dụng dispatch, ở ví dụ này cũng dùng lại cách đó
   });
  } catch (error) {
   console.error('Error fetching todos:', error);
  }
 };
};
 

Bước 5: Tạo Screen hiển thị danh sách

import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
import { Text, View } from "react-native";
import { useEffect, useState } from "react";
import { fetchTodos} from '../redux/actions/todoAction';
const TodoScreen =()=>{
 
  //lấy danh sách dữ liệu từ store của redux
  const listTodo = useSelector(state=>state.listTodoStore.listTodo);
  // lấy đối tượng để điều khiển các action
  const dispatch = useDispatch();// của redux
  // khi vào ứng dụng sẽ gọi action fetchTodos để kéo dữ liệu từ API về store của redux
  useEffect(() => {
    dispatch(fetchTodos());
   }, [dispatch]);
 
  return (
    <View>
      
      {/* in danh sách todo: */}
      {
        listTodo.map(row =>(
         <View key={row.id}
         style={{margin:10,padding:10, borderColor:'blue', borderWidth:1}}>
          
          <Text>{row.title} - {row.id}</Text>
          
         </View> 
        ))
      }
    </View>
  );
}
export default TodoScreen;

 

 Bước 6: Chỉnh sửa file App.tsx để cài đặt provider cho App

import React from 'react'
import { Provider } from 'react-redux'
import store from './src/redux/store'
import TodoScreen from './src/screens/todoScreen'
const App = () => {
 return (
  <Provider store={store} >
   <TodoScreen />
  </Provider>
 )
}
export default App

Bước 7: Chạy ứng dụng 

 

npm start -- --reset-cache

Kết quả hiển thị được danh sách

Hiển thị danh sách lấy dữ liệu từ API bằng ReactNative
Nguồn: zezo.dev