Cải tiến ứng dụng todo làm chức năng Sửa với redux

d52bb1 2024

Nối tiếp bài viết về chức năng xóa https://zezo.dev/view/cai-tien-ung-dung-todo-lam-chuc-nang-xoa-voi-redux 

 

Tác động đến reducer để tạo hàm sửa, cải tiến phần giao diện


Vào file todoReducer thêm hàm updateTodo

 

updateTodo (state, action){
      // lấy tham số truyền vào
      const {id, title} = action.payload;
      // tìm bản ghi phù hợp với tham số truyền vào
      const todo = state.listTodo.find(row => row.id === id);
      // update
      if(todo){
        todo.title = title; // gán giá trị
      }
}

 Cải tiến giao diện

 

Khai báo state để xác định bản ghi nào cần sửa

// Dành cho sửa: Cần có state lưu trạng thái đang sửa bản ghi nào
 const [editTitle, setEditTitle] = useState('');// chuỗi tiêu đề
 const [idEdit, setIdEdit] = useState(null); //lưu id bản ghi cần sửa

Viết các hàm tương tác sửa

const handleEdit = (id, title) =>{
   // hàm này để ẩn hiện form sửa
   setEditTitle(title);
   setIdEdit(id);
 }
 // hàm lưu kết quả sửa
 const handleUpdate =()=>{
   if(editTitle.trim() !== ''){
     // có nội dung sửa
     dispatch( updateTodo ({id: idEdit, title: editTitle }) );
     setEditTitle('');
     setIdEdit(null);
   }
 }

Cải tiến phần return

 


return (
   <View>
     <TextInput placeholder="Nhập công việc" onChangeText={setTitle} />
     <View style={{width:100}}>
       <Button title="Thêm việc" onPress={handleAddTodo} />
     </View>
     {/* in danh sách todo: */}
     {
       listTodo.map(row =>(
        <View key={row.id}
         style={{margin:10,padding:10, borderColor:'blue', borderWidth:1}}>
         
         {
           (idEdit === row.id)?
             (<>
               <TextInput
                   value={editTitle}
                   onChangeText={setEditTitle}
                   onBlur={handleUpdate}
                   autoFocus
                 />
                 <Button title="Update" onPress={handleUpdate} />
             </>
             )
           :
             (
               <>
                <Text>{row.title} - {row.id}</Text>
                 <TouchableOpacity onPress={()=>handleDeleteTodo(row.id)} >
                   <Text style={{color: 'red'}}>Xóa</Text>
                 </TouchableOpacity>
<TouchableOpacity onPress={() => handleEdit(row.id, row.title)}>
                   <Text>Edit</Text>
                 </TouchableOpacity>

               </>

             )
         }
         
        </View> 
       ))
     }
   </View>
 );

Chạy lại ứng dụng và thử nghiệm chức năng sửa

 

 

 

Nguồn: zezo.dev