Tạo ứng dụng Todo với Redux có tương tác API trong Reactnative - P4

d52bb1 2024

Tiếp theo bài này, ít nhất bạn cần thực hiện thành công ví dụ mẫu ở phần 1: https://zezo.dev/view/tao-ung-dung-todo-voi-redux-co-tuong-tac-api-trong-reactnative-p1

 

Trong phần này sẽ thực hiện xây dựng chức năng Sửa

Bước 1: Chỉnh sửa Reducer thêm thao tác xử lý SỬA

Bên trong hàm builder của extraReducers, bạn thêm đoạn code xử lý kết Thêm updateTodoApi.fulfilled

 

builder.addCase(updateTodoApi.fulfilled, (state, action)=>{
      // lấy tham số truyền vào
      // console.log(action);
      const { id, title } = action.payload;
      // tìm bản ghi phù hợp với tham số truyền vào
      const todo = state.listTodo.find(row => row.id === id);
      // update
      if (todo ) {
        todo.title = title; // gán giá trị
      }
   })
   .addCase(updateTodoApi.rejected, (state, action) => {
      // Xử lý khi yêu cầu Sửa todo bị từ chối hoặc xảy ra lỗi
      console.log('Update todo rejected:', action.error.message);
});

Bước 2: Tạo hàm updateTodoApi cho todoAction.js

Bạn vào file todoAction.js thêm hàm updateTodoApi như dưới đây. Chuỗi 'todo/updateTodoApi' là định danh xác định tên action.

 

export const updateTodoApi = createAsyncThunk(
 'todo/updateTodoApi',
 async (objUpdate, thunkAPI) => {
  // console.log('objupdate: '+ JSON.stringify(objUpdate));
   try {
   // Gửi yêu cầu DELETE đến API để xóa todo

   const response = await fetch(`${api_url}/${objUpdate.id}`, {
    method: 'PUT',
    headers: {
     'Accept': 'application/json',
     'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify(objUpdate.data)
   });
   
   const data = await response.json();
   // console.log(response);
   // Kiểm tra nếu status code là 200 hoặc 204 thì xóa thành công
   if (response.ok) {
     // console.log(response);
    // Sau khi xóa thành công, trả về id của todo đã xóa để cập nhật store
     return data; 
   } else {
    // Nếu có lỗi từ phía server, trả về lỗi
    const errorData = await response.json();
    return thunkAPI.rejectWithValue(errorData);
   }
  } catch (error) {
   // Xử lý lỗi nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra
   return thunkAPI.rejectWithValue(error.message);
  }
 }
);

Bước 3: Chỉnh sửa todoScreen.js để hiển thị chức năng SỬA

 Trước lệnh return của component TodoScreen, bạn thêm hàm xử lý SỬA như sau:

 // Dành cho sửa: Cần có state lưu trạng thái đang sửa bản ghi nào
  const [editTitle, setEditTitle] = useState('');// chuỗi tiêu đề
  const [idEdit, setIdEdit] = useState(null); //lưu id bản ghi cần sửa
 
 const handleEdit = (id, title) =>{
    // hàm này để ẩn hiện form sửa
    setEditTitle(title);
    setIdEdit(id);
  }
  // hàm lưu kết quả sửa
  const handleUpdate =()=>{ 

    let duLieuUpdate = { title: editTitle};
    // dispatch( addTodo ( duLieuThem ) );

    dispatch(updateTodoApi({id: idEdit, data:duLieuUpdate}))
    .then((result) => {
      // console.log(result);

      console.log('Todo update successfully!');
      setEditTitle('');
      setIdEdit(null);
    })
    .catch((error) => {
      console.error('Error update todo:', error);
    });
  }

 Không quên import updateTodoApi ở Screen nhé.

 

import { fetchTodos, deleteTodoApi, addTodoAPI,updateTodoApi} from '../redux/actions/todoAction'; 

 Xuống dưới phần return cải tiến code toàn bộ phần hàm map để chỉnh trình bày giao diện sửa

 

{
        listTodo.map(row =>(
          <View key={row.id} 
           style={{margin:10,padding:10, borderColor:'blue', borderWidth:1}}>
           
           {
             (idEdit === row.id)?
               (<>
                 <TextInput
                     value={editTitle}
                     onChangeText={setEditTitle}
                     onBlur={handleUpdate}
                     autoFocus
                   />
                   <Button title="Update" onPress={handleUpdate} />
               </>
               )
             :
               (
                 <>
                  <Text>{row.title} - {row.id}</Text>
                   <TouchableOpacity onPress={()=>handleDeleteTodo(row.id)} >
                     <Text style={{color: 'red'}}>Xóa</Text>
                   </TouchableOpacity> 
 
 
                   <TouchableOpacity onPress={() => handleEdit(row.id, row.title)}>
                     <Text>Edit</Text>
                   </TouchableOpacity>
                 </>
 
               )
           }
           
          </View> 
         ))
      }

 Chạy lại ứng dụng để thử nghiệm thao tác sửa.

 

Nguồn: zezo.dev