Thẻ tạo liên kết A

03cd82 2024

Cấu trúc thẻ liên kết

<a href="url" title="Tiêu đề hiển thị" target="vị trí bạn muốn hiển thị"> Tên liên kết </a>

*Ý nghĩa: Thẻ định nghĩa một siêu liên kết trong HTML, một siêu liên kết ( hay liên kết ) là một từ, một nhóm nhiều từ, hoặc hình ảnh mà bạn có thể click vào đó để đi đến một trang web khác.

- Thuộc tính href: chỉ định đường dẫn sẽ liên kết tới. Đường dẫn có thể tương đối hoặc tuyệt đối và có thể là :

 • Địa chỉ một trang web ngoài website hiện tại: VD: https://www.facebook.com
 • Địa chỉ một trang nội bộ website, vd: /contact.html
 • Giao thức gọi ứng dụng gửi mail: mailto: [email protected] 
 • Giao thức gọi điện thoại: tel:0968xxxxxx
 • Định danh ID của một thẻ nào đó trong cùng 1 tài liệu (1 trang web) hoặc ở một trang web khác.
 • VD: <a href =”#top”>về đầu trang </a>
 • Liên kết trực tiếp tới file, vd: <a href=”/tailieu/abc.zip”>download</a>

-Thuộc tính title: hiển thị chuỗi text mô tả khi đưa chuột vào link.
-Thuộc tính target: Xác định vị trí sẽ hiển thị nội dung được liên kết tới

 • Mặc định không đặt target là _self: Khi bấm vào link sẽ mở nội dung ở cửa sổ hiện tại
 • target=”_blank”: Mở nội dung liên kết tới ở cửa sổ mới.
 • target=”_parent”: Nếu đặt nội dung trong một frame thì nội dung liên kết sẽ hiển thị ở cửa sổ cấp cha
 • target=”_top”: Hiển thị nội dung liên kết ở cửa sổ chính
 • framename: hiển thị nội dung ở 1 frame nào đó theo tên của frame đó.

Ví dụ 

<a href="https://zezo.dev" title="Education">Học lập trình web tại zezo.dev</a>

Các trạng thái của link

Thường có 3 trạng thái mặc định:
- Chưa kích chuột (unvisited): Link sẽ có màu xanh

- Đã kích chuột vào (visited): Link có màu tím

- Đang bấm chuột vào link (active): Link có màu đỏ

Nguồn: zezo.dev