Hướng dẫn tạo route upload file với multer trong nodejs

d52bb1 2024

Bước 1: Tạo ứng dụng expressjs bằng công cụ generator 

https://expressjs.com/en/starter/generator.html 

 

hoặc bạn có thể sử dụng code mãu API sau https://zezo.dev/uploads/Code-API-ExpressJS.zip 

Chú ý: Trong code chưa có thư mục node_modules nên sau khi tải về giải nén bạn cần chạy lệnh dưới để cài thư viện 

npm i

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo thêm route trong API để thực hiện upload file

Bước 2: Cài thư viện multer

https://www.npmjs.com/package/multer 

npm install --save multer

Bước 3: Chỉnh sửa route api

Nếu bạn tạo project mới thì phải tạo file api.js mới, nếu dùng code mẫu ở trên thì bạn mở file api.js có sẵn trong thư mục routes để chỉnh sửa

- Bên dưới dòng nhúng thư viện bạn thêm lệnh nhúng thư viện Multer

const multer = require('multer')
var objUpload = multer( { dest: './tmp'}); // vào thư mục code tạo 1 thư mục tên là tmp

- Xuống cuối file trước dòng module.exports = router; bạn viết thêm lệnh tạo route

router.post('/demo-upload',objUpload.single('hinh_anh'), demo_upload);

Bước 4: Vào file controller để viết hàm xử lý upload

Trong code mẫu này tên file controller là xeMayController.js, bạn mở file này ra và thêm vào đầu file lệnh nhúng thư viên fs để gọi hàm làm việc với file

var fs = require('fs'); // thư viện xử lý về file

Tiếp theo bạn viết thêm hàm xử lý việc upload file: 

- Trong thư mục public/ của code web, bạn tạo một thư mục con là uploads 

- Tiếp theo bạn viết code cho hàm upload như sau (Chú ý đọc kỹ lời giải thích trong hàm)

 

exports.demo_upload = (req, res, next) => {
  try {
    if (fs.existsSync(req.file.path)) {
      // có tồn tại file
      // định nghĩa đường dẫn file mới để lưu trữ
      let file_path = './public/uploads/' + req.file.originalname;
      // có thể kiểm tra định dạng file ....
      console.log(req.file);
      // { kết quả log có các thuộc tính, bạn muốn kiểm tra gì thì req.file.xxxxx
      //   fieldname: 'anh',
      //   originalname: 'giao-dien-mua-hang.png',
      //   encoding: '7bit',
      //   mimetype: 'image/png',
      //   destination: './tmp',
      //   filename: '280990afd14931ba2d750ff76630544e',
      //   path: 'tmp/280990afd14931ba2d750ff76630544e',
      //   size: 676236
      //  }
      // ở đây tạm thời chỉ cho upload ảnh: 
      if (req.file.mimetype.indexOf('image') == -1) {
        // định dạng file chuẩn ảnh
        msg = 'Không đúng định dạng ảnh';
        return res.status(400).json({ error: 'Lỗi không đúng định dạng ảnh' });// thoát khỏi hàm
      }
      // đến đây là phù hợp điều kiện, chuyển file từ thư mục tmp và thư mục uploads để lưu trữ lâu dài
      fs.renameSync(req.file.path, file_path);
      // không có lỗi thì sẽ chạy xuống lệnh dưới đây, bạn ghép nối chuỗi thành link ảnh
      // chú ý: http://localhost:3000 là đoạn domain bạn cần thay đổi cho phù hợp với web của bạn
      let link_anh = 'http://localhost:3000/uploads/' + req.file.originalname;
      res.status(200).json({ error: null, link_anh: link_anh });
    } else {
      res.status(404).json({ error: 'Không có file upload' });
    }
  } catch (ex) {
    res.status(400).json({ error: ex.message });
  }
}

 Kết quả chạy trên postman để upload ảnh: Bạn thấy kết quả trả về có link ảnh vậy là thành công upload ảnh độc lập. Bạn có link ảnh rồi thì có thể ghép vào bài viết hoặc sản phẩm để sau hiển thị lên màn hình, như vậy bạn sẽ mang code upload này ghép vào code.

 

 

Nguồn: zezo.dev