Hướng dẫn sử dụng Retrofit upload file ảnh lên API

d52bb1 2024

Trước hết bạn cần xây dựng API, hãy xem bài viết https://zezo.dev/view/huong-dan-tao-route-upload-file-voi-multer-trong-nodejs 

Sau khi có API rồi thì bạn tiến hành xây dựng code Android Java để thực hiện upload ảnh.

 

Bước 1: Tạo project mới và nhúng thư viện

Bạn tự tạo 1 project mới và nhúng các thư viện sau vào file build.gradle ở cấp độ module

 

  implementation ("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.11.0")
  implementation ("com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.11.0")
  implementation ("com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0")
  implementation ("androidx.media:media:1.4.0")
  implementation ("com.squareup.picasso:picasso:2.8")

Sau khi nhúng thư viện nhớ bấm Sync để cập nhật thư viện

 

Bước 2: Tạo file interface ApiService  để retrofit làm việc

import okhttp3.MultipartBody;
import okhttp3.ResponseBody;
import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.Multipart;
import retrofit2.http.POST;
import retrofit2.http.Part;

public interface ApiService {

  @Multipart
  @POST("demo-upload")
  Call<KetQuaUpload> uploadFile(@Part MultipartBody.Part file);
}

Bước 3: Tạo layout cho activity

Trên Layout có các nút bấm 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity"
  android:orientation="vertical"
  >

  <TextView
    android:id="@+id/tv01"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Demo Upload file"
    />

  <ImageView
    android:id="@+id/img_preview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>

  <Button
    android:id="@+id/btn_browsefile"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Browse File"/>
  <Button
    android:id="@+id/btn_upload"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Upload File"/>
</LinearLayout>

Bước 4: Khai báo Manifest

 

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE"/>
  
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Đặc biệt chú ý trong thẻ application của Mainifest phải có 2 thuộc tính sau

<application
    android:requestLegacyExternalStorage="true"
    android:usesCleartextTraffic="true"

Bước 5: Tạo một lớp là KetQuaUpload để convert kết quả trả về từ server sang đối tượng java cho dễ dùng

public class KetQuaUpload {
  public String link_anh;
  public String error;

  public String toString(){
    return "Error: "+ error + "\nLink: " + link_anh;
  }
}

Tiếp theo viết code cho MainActivity bạn xem ở bài viết tiếp theo https://zezo.dev/view/huong-dan-su-dung-retrofit-upload-file-anh-len-api-phan-mainactivity 

 

 

 

 

 

Nguồn: zezo.dev