Cài đặt môi trường lập trình Java - Linux

03cd82 2024

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt JDK trên Ubuntu 18.04

 Bước 1: Update 

sudo apt update

Bước 2: Kiểm tra phiên bản hiện tại của java xem đã có gì trên máy chưa

java -version

nếu kết quả như sau là chưa có cài đặt gì

Output
Command 'java' not found, but can be installed with:

apt install default-jre
apt install openjdk-11-jre-headless
apt install openjdk-8-jre-headless

Bước 3: Chạy lệnh cài đặt Java Run

sudo apt install default-jre

Bước 4: Thử kiểm tra lại phiên bản java

java -version

Kết quả như sau:

root@mrs:~# java --version
openjdk 11.0.9.1 2020-11-04
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.04, mixed mode, sharing)

Bước 5: Cài JDK

sudo apt install default-jdk

Bước 6: Kiểm tra phiên bản jdk

javac --version

Kết quả như sau:

root@mrs:~# javac --version
javac 11.0.9.1

Ok đến bước này thì bạn đã có java cơ bản để dùng thực hành cơ bản rồi. Khi nào có thời gian tôi sẽ viết tiếp phần cài JDK của Oracle cho các phiên bản tiếp theo.

Bây giờ bạn chạy thử với chương trình HelloWorld để xem kết quả hoạt động của java nhé.

1. Tạo file HelloWorld.java nội dung sau

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Xin chao ban");
    }
}

2. Chạy lệnh biên dịch file code java thành file class: 

javac HelloWorld.java

3. Chạy lệnh sau để thực thi chương trình

java HelloWorld

Kết quả hiện chữ "Xin chao ban" trên cửa sổ lệnh là thành công!

 

Nguồn: zezo.dev