Tổng hợp câu lệnh cần thiết cho ReactNative

d52bb1 2024
 1. Tạo project

  // Di chuyển vào thư mục chứa code:
  cd <đường dẫn tới thư mục> 
  //Xem thư mục chứa code
  dir 
  // Tạo project mới
  npx react-native@latest init DemoHello
  Chú ý: quá trình cài đặt có thể thông báo yêu cầu cài Coca Pods, nếu bạn biên dịch chạy trên Iphone thì mới cần dùng, nếu biên dịch trên Android thì bỏ qua câu hỏi này. 
  //di chuyển vào thư mục project vừa tạo
  cd DemoHello
  //chạy ứng dụng
  npm start 
  // sau khi start bấm a để mở máy ảo Android hoặc bấm i để chạy trên máy iphone 
  // Khi cần biên dịch lại ứng dụng thì chạy lệnh
  npm start -- --reset-cache
  

  Việc bấm phím r và bấm phím a ở cửa sổ lệnh có khác nhau. Bấm phím r thì chỉ reload lại phần code javascript. Bấm phím a thì sẽ biên dịch lại phần java, nhưng sẽ sử dụng lại cache đã có.

 2. Nâng cấp code

  Kiểm tra danh sách các module đã cũ

  npm outdated

  Cài đặt module nhưng bỏ qua phần xung đột code

  npm install --force

  Một số lệnh do xung đột phiên bản làm cho không cài đặt được module, có thể dùng lệnh sau để sửa

  npm install --legacy-peer-deps

  hoặc viết lệnh cài đặt và thêm tham số  --legacy-peer-deps

  ví dụ: 

  npm install react-native-reanimated --legacy-peer-deps

  Nâng cấp react:

  npm install react@latest

  Nâng cấp toàn bộ các module

  npm install -g npm-check-updates
  ncu -u
  npm install
 3.  
 4.  

 

 

Nguồn: zezo.dev