Code nodejs sử dụng module fs đọc file html trả về client 2

03cd82 2024
// đọc file html trả về trình duyệt 
const http = require("http");
// sử dụng module fs để đọc file const fs = require("fs"); 
console.log("Bắt đầu tạo server...");
const server = http.createServer(function (req, res) {
  console.log("Truy cập: " + req.url);
  // nếu vào trang c.html thì tự chuyển về trang a.html 
  // còn lại thì tự load file và show lên 
  if (req.url == '/c.html') {
    // tự động chuyển sang địa chỉ mới 
    console.log("Chuyển sang địa chỉ mới vì không tồn tại c.html");
    res.writeHead(301, { 'Location': 'http://' + req.headers['host'] });
    return res.end();
    // kết thúc
  } else if (req.url == '/') {
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
    return res.end("<h1>Trang home</h1>"); // trang chủ
  } else {
    // đọc file và trả về nội dung
    fs.readFile(req.url.substring(1),
      function (err, data) {
        if (err) console.log(err);
        else res.write(data.toString('utf8'));
        return res.end();
      }); return res.end();
  }
});
server.listen(80, "localhost", function () {
  console.log("Server đang chạy cổng 80: http://localhost");
});
Nguồn: zezo.dev