Công cụ tạo chuỗi mã password PHP

Nhập chuỗi text cần mã hóa:

Công cụ tạo chuỗi mã password dùng demo trong Laravel

Nhập chuỗi text cần mã hóa: