Công cụ mã hóa và giải mã base64 online

Nhập chuỗi text cần mã hóa thành chuỗi Base64:Nhập chuỗi mã Base64 cần giải mã: