TimePickerDialog trong android java

Code: Default | Auth: 03cd82

Demo sử dụng TimePickerDialog để chọn thời gian trong android java

Bạn nên tạo 1 Project mới để thử nghiệm

Bước 1: Trong layout bạn tạo 1 cái textview để chọn thời gian

  <TextView
    android:id="@+id/tv_time"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Thời gian"
    android:textSize="30dp"
    android:textColor="#FF5722"
    android:layout_margin="30dp"
    />

Bước 2: Thực hiện viết code java theo thứ tự sau

 TextView tv = findViewById(R.id.tv_time); // ánh xạ textview

// gắn sự kiện click vào textview
 tv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        // tạo dialog hiển thị chọn giờ
        showDialogTime();
      }
    });
 public void showDialogTime(){
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());

    //TimePickerDialog(Context context, TimePickerDialog.OnTimeSetListener listener, int hourOfDay, int minute, boolean is24HourView)
    TimePickerDialog timePickerDialog = new TimePickerDialog(TimeActivity.this,
        new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
          @Override
          public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int i, int i1) {
              // tv: là một textview được gắn trên layout để hiển thị kết quả sau khi chọn giờ.
              tv.setText("Thời gian đã chọn: " + i + ":" + i1);
          }
        },
        calendar.get(Calendar.HOUR),
        calendar.get(Calendar.MINUTE),
        true // hiển thị ở định dạng 24h, nếu là false thì là định dạng 12h.
    );

    timePickerDialog.show();
  }

Bước 3: Chạy và thử nghiệm bấm vào textview để chọn thời gian

Bạn cần làm việc với ngày tháng thì tham khảo tại https://zezo.dev/note/datepicker-dialog-trong-android-java