Thực hành sử dụng RecyclerView trong android java p2

Code: Default | Auth: 03cd82

Phần này: Cải tiến thêm nút bấm mỗi khi bấm nút sẽ thêm 1 dòng trong danh sách và tự động hiển thị lên danh sách

Bước 1: Trong layout của main activity thêm nút FloatButton:

    <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"

        android:id="@+id/fab_01"

        android:src="@android:drawable/ic_input_add"

        android:backgroundTint="#FF9800"

        />

- Thuộc tính: android:src="@android:drawable/ic_input_add" dùng để tạo biểu tượng dấu + trong nút bấm
- Thuộc tính: android:backgroundTint="#FF9800" dùng để tạo màu nền cho nút bấm

Bước 2: Viết code cho sự kiện bấm nút, trong hàm onCreate của MainActivity.java viết vào cuối cùng của hàm code sau:

FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab_01);

        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                SanPham sp_them = new SanPham(88,"Sản phẩm thêm nè");  // tạo đối tượng sp mới

                list.add(sp_them); // đưa vào cái arraylist

                sanPhamAdapter.notifyDataSetChanged();  // thông báo cho adapter biết có thay đổi dữ liệu để cập nhật lên view

            }

        });

Nhớ là import gói:
import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;

Chạy lại ứng dụng để xem kết quả nhé!