Thay đổi dung lượng swap

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Tắt tiến trình hoạt động trên swap

sudo swapoff -a

2. Thay đổi kích thước swap

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1G count=8

if = input file
of = output file
bs = block size
count = multiplier of blocks

3. Thay đổi quyền truy cập swap

sudo chmod 600 /swapfile


4. Tạo file swap để sẵn sàng sử dụng

sudo mkswap /swapfile


5. Kích hoạt swap làm việc với file vừa tạo

sudo swapon /swapfile


6. Kiểm tra trong file /etc/fstab nếu chưa có dòng sau thì khai báo vào

/swapfile	none	swap	sw	0	0


7. Kiểm tra dung lượng swap có thể sử dụng

grep SwapTotal /proc/meminfo

Ok đến giờ thì nên khởi động lại máy và kiểm tra lại ở bước 7 thêm lần nữa.