Thành phần trong ứng dụng Android

Code: Default | Auth: 03cd82

Một ứng dụng Android được xây dựng từ nhiều thành phần gồm: activities, views, intents, services, content providers, fragments and AndroidManifest.xml.
Các thành phần trong ứng dụng android

Activity

Là một lớp thực hiện một màn hình làm việc.Mỗi khi mở một màn hình làm việc mới sẽ tương ứng với 1 activity mới được gọi.

View

Là các thành phần trên giao diện như: nút bấm, danh sách, text,.. cái gì bạn nhìn thấy trên màn hình đều là view.

Intent

Intent dùng để tương tác giữa các thành phần trong ứng dụng. VD:

  • Khởi động service
  • Bật một activity mới
  • Hiển thị một trang web bằng trình duyệt web
  • Hiển thị danh sách contacts
  • Gửi nhận thông điệp với hệ thống
  • Gọi điện thoại...

Ví dụ đây là một đoạn code mở ra trang web ở trình duyệt web mặc định.

Intent intent=new Intent(Intent.ACTION_VIEW);  
intent.setData(Uri.parse("https://zezo.dev"));  
startActivity(intent);  

Service

Là các tiến trình chạy ngầm không có giao diện. Tiến trình sẽ chạy liên tục đến khi bạn có chỉ thị dừng. Tiến trình không bị tắt kể cả khi bạn đã tắt hết ứng dụng. Ví dụ bạn mở chương trình nghe nhạc, bạn mở chương trình khác thì bạn vẫn nghe được nhạc...

 

Content Provider

Content Providers dùng để chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng trong hệ thống.


Fragment

Fragments giống như các activity nhưng hoạt động trong cùng 1 activity. Khi bạn có 1 activity bạn muốn chia ra nhiều màn hình làm việc (VD các tab) thì fragment sẽ là giải pháp cho bạn. 


AndroidManifest.xml

File này chứa các thông tin về activities, content providers, permissions etc.


Android Virtual Device (AVD)

Đây là phần mềm thiết bị ảo, mô phòng một thiết bị điện thoại android giúp bạn chạy thử phẩn mềm mà không cần thiết bị thật.