Tạo ứng dụng nghe nhạc đơn giản trong android java với MediaPlayer

Code: Default | Auth: 03cd82

Phần 1: Tạo media player với việc play file nhạc online

Bước 1: Khai báo quyền sử dụng trong Mainifest

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Bước 2: Tạo layout có một số thành phần như thanh tiến trình, nút play, nút pause

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity"
  android:orientation="vertical"
  >
 

  <ProgressBar
    android:id="@+id/musicBar"
    style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="3dp" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:id="@+id/currentTime"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="00:00" />

    <TextView
      android:id="@+id/totalTime"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:gravity="right"
      android:text="3:29" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">


    <Button
      android:id="@+id/btnPlayStop"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="startOrStop"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="PLAY" />

    <View
      android:layout_width="16dp"
      android:layout_height="16dp"/>

    <Button
      android:id="@+id/btnPause"
      android:onClick="pauseMusic"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="PAUSE" />

  </LinearLayout>

 

</LinearLayout>

Bước 3: Viết code java bạn xem giải thích trong code

 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.ContentResolver;
import android.database.Cursor;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.provider.MediaStore;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

import org.w3c.dom.Text;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  ProgressBar musicBar;
  Button btnPlayStop,btnPause;
  TextView tvCurrentTime;


  MediaPlayer myMusicPlayer; // không đặt tên mediaPlayer vì có thể trùng biến ở một số hàm khác


  final String mp3 = "https://www.w3schools.com/html/horse.mp3";
  Uri uri = Uri.parse(mp3);  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    musicBar = findViewById(R.id.musicBar);
    btnPlayStop = findViewById(R.id.btnPlayStop);
     tvCurrentTime = findViewById(R.id.currentTime);
    btnPause = findViewById(R.id.btnPause);
    btnPause.setEnabled(false);

 
  }

  public void startOrStop(View view) {
    // sự kiện bấm vào nút play
    PlayOrStopMusic();
  }

  public void pauseMusic(View view) {
    // sự kiện bấm vào nút pause
    PauseMusic();
  }  /**
   * hàm định dạng lại thời gian hiển thị
   * @param duration
   * @return
   */
  private String formatDuration(long duration) {
    long minutes = TimeUnit.MINUTES.convert(duration, TimeUnit.MILLISECONDS);
    long seconds = TimeUnit.SECONDS.convert(duration, TimeUnit.MILLISECONDS)
        - minutes * TimeUnit.SECONDS.convert(1, TimeUnit.MINUTES);

    return String.format("%02d:%02d", minutes, seconds);
  }

  /**
   * runnable là dùng để tạo ra 1 tiến trình riêng chạy nhạc, cái này thay cho việc tạo service.
   */
  Handler handler = new Handler();
  public Runnable runnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
      if (myMusicPlayer != null  ){

          int totalTime = myMusicPlayer.getDuration();
          int currentTime = myMusicPlayer.getCurrentPosition();
          musicBar.setMax(totalTime);
          musicBar.setProgress(currentTime);
          handler.postDelayed(this, 100);

          Log.e("zzzzz","Đang chạy... " + currentTime);

          tvCurrentTime.setText(formatDuration(currentTime));
      }
    }
  };


  // xử lý tạm dừng. Lưu ý myMusicPlayer phải được khai báo ở phạm vi class thì mới điều khiển khắp nơi được
  void PauseMusic(){
    if (myMusicPlayer != null) {
      myMusicPlayer.pause();
      btnPlayStop.setText("Continue");
      btnPause.setEnabled(false);
    }
  }

  //xử lý chạy nhạc, dựa vào biến uri khởi tạo ở trên.
  // sau này có play list thì khi bấm vào playlist sẽ chỉ cần gán lại uri và gọi hàm play này là ok
  void PlayOrStopMusic(){
    // bấm 1 lần thì chạy sau đó chuyển nút bấm về stop
    // bấm lại thì stop

    if (myMusicPlayer == null) {
      // chưa chạy
      myMusicPlayer = MediaPlayer.create(this, uri);

      int s = myMusicPlayer.getDuration();

      TextView tvTotal = findViewById(R.id.totalTime);

      tvTotal.setText(formatDuration(s));
      myMusicPlayer.start();

      runnable.run();
      btnPlayStop.setText("Stop");
      btnPause.setEnabled(true);

      myMusicPlayer.setOnCompletionListener(new MediaPlayer.OnCompletionListener() {
        @Override
        public void onCompletion(MediaPlayer mediaPlayer) {

          myMusicPlayer.release();
          myMusicPlayer = null;
          btnPlayStop.setText("Play");
          btnPause.setEnabled(false);

        }
      });

    } else {
      // media khác nulll

      if ( myMusicPlayer.isPlaying()) {
        myMusicPlayer.stop();
        myMusicPlayer.release();
        myMusicPlayer = null;
        btnPlayStop.setText("Play");
        btnPause.setEnabled(false);

      } else {
        // media đang dừng
        try {
          if (myMusicPlayer.isLooping())
            myMusicPlayer.prepare();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        myMusicPlayer.start();

        btnPlayStop.setText("Stop");
        btnPause.setEnabled(true);

      }

    }
  } 
}

Phần 2: Sau khi chạy được nhạc thì bạn cải tiến để load nhạc từ điện thoại cho lên list

Bước 1: Thêm listview vào layout

 <ListView
    android:id="@+id/lv_song"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>

Bước 2: Tạo lớp MusicDTO để làm đối tượng cho vào list

import android.util.Log;

public class MusicDTO {
  String name;
  String file_path;
  public String toString(){
    Log.d("zzzzzz", "toString: file path " + file_path);
    return name;
  }
}

 

Bước 3: Trong activity bạn thêm mấy hàm sau


//================== load from device ===============================
  // khai báo bên ngoài hàm để truy cập cho tiện
  private ArrayList<MusicDTO> songArrayList;
  private ListView lvSong;

  void initPlayList(){
    lvSong = findViewById(R.id.lv_song);

    songArrayList = new ArrayList<MusicDTO>();

    getSongList(); // lấy danh sách cho vào list xong rồi đổi lên adapter

     ArrayAdapter<MusicDTO> adapter = new ArrayAdapter<MusicDTO>(
         MainActivity.this, android.R.layout.simple_list_item_1,songArrayList
     );

     lvSong.setAdapter(adapter);

     lvSong.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
       @Override
       public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {

         MusicDTO musicDTO = songArrayList.get(i);
         uri = Uri.parse(musicDTO.file_path);

         Log.d("zzzz", "onItemClick: play = " + musicDTO.file_path);

         if (myMusicPlayer!= null ) {
           myMusicPlayer.stop();
           myMusicPlayer.release();
           myMusicPlayer = null;
           btnPlayStop.setText("Play");
           btnPause.setEnabled(false);
         }
         PlayOrStopMusic();

       }
     });

  }

  // lấy danh sách bài nhạc trong điện thoại có sẫn
  public void getSongList()
  {

    ContentResolver contentResolver = getContentResolver();
    Uri musicUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
    Cursor musicCursor = contentResolver.query(musicUri, null, null, null, null, null);


    if(musicCursor != null && musicCursor.moveToFirst())
    {

      //   xem thử xem có những cột gì tương ứng vơi những tên gì
      for(int i = 0; i< musicCursor.getColumnCount(); i++)
      {
        Log.d("zzzzzzz", "getSongList: " + i + "====" +musicCursor.getColumnName(i) + "===== "+ musicCursor.getString(i));
      }


      //get Columns
      int titleColumn = musicCursor.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.TITLE);
      int file_path_Column = musicCursor.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DATA);

      // Store the title, id and artist name in Song Array list.
      do
      {
        MusicDTO musicDTO = new MusicDTO();
        String thisTitle = musicCursor.getString(titleColumn);

        // bạn có thể lấy nhiều thuộc tính khác để trình bày lên giao diện cho đẹp.
        musicDTO.name = thisTitle;
        musicDTO.file_path = musicCursor.getString(file_path_Column); // lấy đường dẫn file nhạc

        songArrayList.add(musicDTO); // đưa vào danh sách


      }
      while (musicCursor.moveToNext());

      // For best practices, close the cursor after use.
      musicCursor.close();
    }
  }

Bước 4: Trong hàm onCreate của activity gọi hàm init để chạy

    initPlayList();

Cấp thêm quyền cho ứng dụng ở trong mainifest

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

Bước 5: Chạy thử

Copy vài bài nhạc vào điện thoại rồi chạy thử

Xem thêm code mẫu full trong file đính kèm

 

 

Tập tin đính kèm bài viết: