Tạo log tùy chỉnh trong Laravel

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Tạo 1 file CreateCustomLogger.php ở trong thư mục App\Logging\

<?php

/**
 * Created by Zezo.dev.
 * User: MRS
 * Date: 3/29/2018
 * Time: 16:36
 */

namespace App\Logging;

use Monolog\Formatter\LineFormatter;
use Monolog\Logger;
use Monolog\Handler\StreamHandler;

class CreateCustomLogger
{
  public function __invoke(array $config)
  {
    //Chú ý thứ tự mức độ log, lần lượt từ trái qua phải, cái nào viết trước thì phải viết trước
    //debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency.
    $arrLevel = ['logs/debug.log' => Logger::DEBUG,
      'logs/info.log' => Logger::INFO,
      'logs/notice.log' => Logger::NOTICE,
      'logs/warning.log' => Logger::WARNING,
      'logs/error.log' => Logger::ERROR,
      'logs/critical.log' => Logger::CRITICAL,
      'logs/alert.log' => Logger::ALERT,
      'logs/emergency.log' => Logger::EMERGENCY
    ];
    $uri = @$_SERVER['REQUEST_URI'];
    $logger = new Logger('S');

    foreach ($arrLevel as $file => $level) {
      $stream = new StreamHandler(storage_path($file), $level, false);
      $stream->setFormatter(new LineFormatter(
        "[%datetime%] %channel%.%level_name%: %message% %context% %extra% #$uri\n",
        null,
        false,
        true
      ));
      $logger->pushHandler($stream);
    }


 // cách sử dụng
//    throw new Exception('Demo loi'); // thả ra 1 cái exception
//    throw new AccessDeniedException("Khong co quyen su dung");
//    trigger_error('Demo trigger eror type E_USER_NOTICE',E_USER_NOTICE);
//    trigger_error('Demo trigger eror type E_USER_WARNING',E_USER_WARNING);
//    trigger_error('Demo trigger eror type E_USER_ERROR',E_USER_ERROR);

//    $message = 'Test chuc nang log: ';
//
//    Log::emergency($message);
//    Log::alert($message);
//    Log::critical($message);
//    Log::error($message);
//    Log::warning($message);
//    Log::notice($message);
//    Log::info($message);
//    Log::debug($message);

    return $logger;
  }
}

 

Bước 2: Trong thư mục config/ mở file logging.php thêm vào mảng chanel nội dung sau:

  'custom' => [
      'driver' => 'custom',
      'via' => App\Logging\CreateCustomLogger::class,
    ],

Bước 3: Vào trong file cấu hình .env sửa chanel log thành custom

LOG_CHANNEL=custom

 

Bước 4: Thử nghiệm chức năng log

Vào action của 1 controller nào đó viết lệnh

   $message = 'Test chuc nang log: ';

    Log::emergency($message);
    Log::alert($message);
    Log::critical($message);
    Log::error($message);
    Log::warning($message);
    Log::notice($message);
    Log::info($message);
    Log::debug($message);

để chạy được bạn cần khai báo use cái class Log nhé

use Illuminate\Support\Facades\Log;

Khi chạy thử trên web xong, bạn vào thư mục storage/logs/ sẽ thấy các file log sinh ra theo từng loại.

Việc chia nhỏ file log ra từng loại sẽ giúp bạn kiểm soát log tốt hơn.