Tạo file shell đơn giản ubuntu

Code: Default | Auth: 03cd82

Cấu trúc file shell mở đầu file sẽ là   #!/bin/bash  hoặc  #!/bin/sh 

Ví dụ đơn giản: Tạo file shell khởi động lại dịch vụ 

- Bước 1: Tạo 1 file có đuôi file là .sh  ví dụ như  abc.sh với nội dung như bên dưới

#!/bin/bash
/etc/init.d/apache2 restart 
/etc/init.d/ssh restart

Trong code trên có 3 dòng, dòng đầu tiên là chỉ thị lệnh shell, dòng thứ 2 là lệnh khởi động lại webserver mà hay dùng trên cửa sổ lệnh, dòng thứ 3 là khởi động lại ssh.

- Bước 2: Sau khi lưu nội dung file thì cấp quyền chạy cho file:   chmod o+x  abc.sh

- Bước 3: Chạy file bằng lệnh:  bash  abc.sh  hoặc ./abc.sh  và xem kết quả,  dưới đây là kết quả hiển thị

root@MRS-Laptop:~# ./abc.sh
 * Restarting Apache httpd web server apache2        [ OK ]
 * Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd       [ OK ]
root@MRS-Laptop:~#

 

Ví dụ khác: Sử dụng biến trong file shell. Tạo 1 file mới để thử nghiệm

#!/bin/bash
#Đây là dòng ghi chú

#in ra màn hình câu hỏi
echo "Nhập vào họ tên nhé?"

#Đọc nội dung người dùng nhập vào tên biến
read NAME

#Định nghĩa biến có gán luôn giá trị
ABC="Nội dung chuỗi viết thêm"

#in ra màn hình các biến
echo "------------Nội dung vừa nhập---------"
echo $NAME
echo $ABC

Kết quả chạy file shell này

root@MRS-Laptop:~# ./abc.sh
Nhập vào họ tên nhé?
Nguyen van a
------------Nội dung vừa nhập---------
Nguyen van a
Nội dung chuỗi viết thêm
root@MRS-Laptop:~#

Lưu ý: Code ở trong file thì có thiể viết tiếng Việt, nhưng trên cửa sổ lệnh đa số là không viết được tiếng Việt.