Tạo đồng hồ đếm ngược thời gian trong android java

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Tạo 1 project mới và tạo 1 textview trong layout activity

<TextView
  android:id="@+id/tv01"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Bạn tự căn chỉnh textview cho phù hợp

Bước 2: Trong code java của activity, bạn viết code sau để thực hiện đếm ngược

    TextView tv01 =findViewById(R.id.tv01); // ánh xạ view

    // tạo mới 1 đối tượng CountDownTimer,
    // số 30000 là tổng thời gian sẽ đếm ngược
    // số 1000 là thời gian bước nhảy: mỗi lần đếm là 1 giây (tương ứng 1000 ms)
    new CountDownTimer(30000, 1000) {

      public void onTick(long millisUntilFinished) {
        // mỗi lần đếm thì set lại text 1 lần. biến millisUntilFinished là thời gian còn lại
        tv01.setText("seconds remaining: " + millisUntilFinished / 1000);
      }

      public void onFinish() {
        tv01.setText("done!");
      }
    }.start(); // gọi luôn hàm start để tự chạy

Bước 3: Chạy thử nghiệm chương trình