Tạo đăng nhập với Google trong Laravel 9

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Tạo ứng dụng trong Google Console Developer để lấy mã key xác thực

Vào trang http://console.developers.google.com/  --> tạo ứng dụng mới --> vào phần APIs & Service để tạo Credentials

 

Bước 1: Tạo ứng dụng

 

Tạo key

 

 

 

Tiếp theo vào file config/services.php để tạo cấu hình

return [
  ....
  'google' => [
    'client_id' => 'app id',
    'client_secret' => 'add secret',
    'redirect' => 'http://localhost:8000/auth/google/callback',
  ],
]

 

Tiếp theo: Trong bảng dữ liệu users, thêm 1 cột là google_id và trong model thêm cột đó vào biến $fillable

Tiếp theo trong routes tạo ra 2 cái link để điều hướng

Route::get('auth/google', [GoogleController::class, 'redirectToGoogle']);
Route::get('auth/google/callback', [GoogleController::class, 'handleGoogleCallback']);

Tiếp theo trong Controller xử lý đăng nhập, thêm 2 hàm sau:

 public function redirectToGoogle()
  {
    return Socialite::driver('google')->redirect();
  }
public function handleGoogleCallback()
  {
    try {
   
      $user = Socialite::driver('google')->user();
    
      $finduser = User::where('google_id', $user->id)->first();
    
      if($finduser){
    
        Auth::login($finduser);
   
        return redirect()->intended('dashboard');
    
      }else{
        $newUser = User::create([
          'name' => $user->name,
          'email' => $user->email,
          'google_id'=> $user->id,
          'password' => encrypt('123456dummy')
        ]);
   
        Auth::login($newUser);
   
        return redirect()->intended('dashboard');
      }
   
    } catch (Exception $e) {
      dd($e->getMessage());
    }
  }

 

Cuối cùng là thêm nút bấm vào giao diện màn hình đăng nhập

<a href="{{ url('auth/google') }}">
<img src="https://developers.google.com/identity/images/btn_google_signin_dark_normal_web.png" style="margin-left: 3em;" />
</a></code>

OK, đến bước chạy thử.