[SQLite] - CRUD lớp - sinh viên - part 4 - Chức năng xóa

Code: Default | Auth: 03cd82
  1. Vào lớp TbLopDAO viết thêm hàm xóa như sau:

Viết hàm xóa trong DAO

  1. Khi bấm giữ vào 1 bản ghi thì đã lấy được thông tin của bản ghi ở bước làm chức năng sửa rồi.

  2. Hàm xóa ở MainActivity chỉ cần gọi hàm Delete này ra là xong

Hàm xóa trong main activity

  1. Chạy và thử nghiệm chương trình:

  • Bấm và giữ 1 bản ghi để hiển thị bản ghi cần xóa
  • Bấm nút xóa, xem kết quả trên danh sách.

 

Video hướng dẫn