[SQLite] - CRUD lớp - sinh viên - part 3 - Chức năng sửa

Code: Default | Auth: 03cd82

Quy trình sửa bản ghi thì bạn có thể sáng tạo riêng, tuy nhiên ứng dụng này sẽ áp dụng theo các bước sau:

  1. Khi bấm và giữ lâu vào 1 bản ghi sẽ lấy thông tin bản ghi lưu vào biến và hiển thị lên editText để người dùng sửa lại nội dung
  2. Đợi người dùng sửa thông tin và bấm nút Update.
  3. Nút Update sẽ làm công việc kiểm tra nội dung mới nhập có khác với nội dung cũ không, nếu không khác thì thông báo luôn không cần tác động đến CSDL. Nếu có thay đổi thì gọi hàm update trong lớp DAO để cập nhật.

 

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Viết code cho sự kiện bấm giữ lâu 1 phần tử trên listView

  • Bạn mở ActivityMain ra khai báo 1 thuộc tính nữa:
TbLop currentObjLop = null;
  • Trong hàm onCreate viết sự kiện setOnItemLongClickListener cho listView

Sự kiện long click list view

  • Chạy thử chương trình, bấm và giữ một lúc ở 1 phần tử trên listview, nếu thấy dữ liệu điền vào 2 ô EditText là thành công bước này.

Bước 2: Viết hàm Update cho lớp DAO

  • Mở file TbLopDAO.java viết thêm hàm cho lớp này

Hàm update trong DAO

 

Hàm update của database trả về số lượng dòng bị tác động, nếu lỗi không cập nhật được sẽ trả về 0

  • Mở file MainActivity ra viết thêm code cho hàm Update của nút bấm Update. Toàn bộ hàm như sau:

 

Code hàm update-1

Code hàm update-2

  • Chạy thử chương trình, thực hiện thao tác: Bấm giữ 1 dòng rồi sửa nội dung và bấm update

 

Video hướng dẫn