[SQLite] - CRUD lớp - sinh viên - part 1 - Chức năng thêm

Code: Default | Auth: 03cd82

Part 1: Xây dựng chức năng thêm mới

 1. Tạo form nhập liệu trong layout

Giao diện form nhập liệu

 

 1. Trong file MainActivity định nghĩa các hàm tương ứng

public void AddRow(View view){
 
}

public void UpdateRow(View view){
 
}

public void DeleteRow(View view){
 
}

 

 1. Tạo 1 package mới đặt tên là DAO để chứa các file thực hiện thao tác thêm sửa xóa dữ liệu. Trong thư mục DAO sẽ thêm 1 file là TbLopDAO,java

 2. Trong lớp TbLopDAO làm các công việc sau:

  1. Khai báo 1 thuộc tính private là database có kiểu SQLiteDatabase, đây là đối tượng chính dùng để thực hiện thao tác thêm sửa xóa...
  2. Sử dụng lớp CreateDbSinhVien vừa tạo để tạo 1 thuộc tính thứ 2.

Cấu trúc lớp TbLopDAO
 

  1. Viết hàm khởi tạo với 1 tham số truyền vào là context sau đó tạo mới đối tượng createDbSinhVien.
  2. Trong lớp này cũng tạo các hàm open, close để thực hiện đóng mở CSDL. Code của các bước này như sau:

Lớp TbLopDAO

 
 1. Sang hàm onCreate của lớp MainActivity thực hiện tạo các biến ánh xạ các editext và gọi kết nối CSDL

// Khai báo ở ngoài hàm onCreate (là thuộc tính)

      EditText ed_ten_lop, ed_nganh;
      TbLopDAO tbLopDAO; 

 // trong hàm onCreate

Lấy các editext

 1. Tiến hành overwrite thêm hàm onDestroy để đóng kết nối CSDL:

Overwrite Destroy

 1. Vì là làm việc với đối tượng TbLop có nhiều thành phần nên chúng ta sẽ tạo 1 lớp là TbLop để gắn các thuộc tính vào cho tập chung dữ liệu

7.1. Tạo 1 gói mới là DTO, trong thư mục DTO tạo file  TbLop.java

7.2. Trong class TbLop bạn tạo các thuộc tính có tên trùng với tên trên bảng CSDL.

TbLop

Sau đó dùng công cụ generate ra các hàm getter và setter bằng cách kích phải chuột lên cửa sổ code chọn Generate... --> chọn getter and setter.

7.3. Trong lớp này cũng tạo luôn các biến public kiểu String để lưu tên các cột trong CSDL, sau này dùng sẽ tiện dụng hơn

TbLop DTO 

 1. Quay lại lớp TbLopDAO để viết hàm thêm mới

AddNew in TbLopDAO

 1. Quay trở lại lớp MainActivity để viết code cho hàm AddRow (Sự kiện bấm nút thêm)

Sự kiện click nút new

Biến kq ở trên sẽ nhận được là id của bản ghi mới thêm của cột id tự động tăng

 1. Chạy thử ứng dụng, mở Device ra copy lấy csdl dùng sqlite browser để xem kết quả.

 

Video hướng dẫn dựng code

Code nhé: https://drive.google.com/file/d/1Bsa-1Zuh07olnwW1uHzTGiRQCVwqLaJJ/view?usp=sharing