[SQLite] - CRUD lớp - sinh viên

Code: Default | Auth: 03cd82

Các bài viết này Hướng dẫn bạn thực hành thao tác CRUD với CSDL SQLite

Các công việc thao tác gồm:

 1. Tạo CSDL bằng SQLiteOpenHelper
 2. (Create) Thêm dữ liệu vào bảng
 3. (Read) Hiển thị bảng dữ liệu lên ListView
 4. (Update) Sửa bản ghi
 5. (Delete) Xóa bản ghi

Lab này sẽ thực hành trên 2 bảng dữ liệu đơn giản:

tb_lop (id_lop, ten_lop, nganh)
tb_sinh_vien (id_sv, ho_ten, dia_chi, id_lop)

Tạo CSDL bằng SQLiteOpenHelper

 • Bước 1: Tạo project mới (Xem cách tạo ở đây)
 • Bước 2: Tạo một package mới trong thư mục code java đặt tên là SQLiteHelper sau đó tạo lớp CreateDbSinhVien trong gói này và được kế thừa lớp SQLiteOpenHelper.
 • Bước 3: Sau khi kế thừa sẽ cho overwrite các method onCreate và onUpgrade. Tiếp theo cho kế thừa hàm khởi tạo. Hàm khởi tạo xóa hết các tham số chỉ giữ lại tham số context.
 • Bước 4: Khai báo thuộc tính ghi tên CSDL và version CSDL sau đó sửa nội dung hàm khởi tạo như dưới đây:
public static final String DB_NAME = "QLSV01";
public static final int DB_VERSION  = 1;


public CreateDbSinhVien( Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION);
}

 

 • Bước 5: Trong hàm onCreate viết lệnh tạo bảng dữ liệu

Viết lệnh SQL tạo bảng lớp trước sau đó viết lệnh tạo bảng sinh viên. Thực thi câu lệnh bằng cú pháp:

String sql_cr_tb_lop = "CREATE TABLE tb_lop .....
db.execSQL(sql_cr_tb_lop);
 • Bước 6: Sang MainActivity để thực thi câu lệnh tạo bảng, tạo csdl bằng code sau:
CreateDbSinhVien createDbSinhVien = new CreateDbSinhVien(this);

createDbSinhVien.getWritableDatabase();

 

Sau khi thực thi thành công thì chạy ứng dụng và vào device file explore để xem kết quả tạo csdl.

Xem csdl trong Device

Thành công thì có thể comment lại các lệnh ở bước 6, sau này sẽ viết nó ở trong DAO.

Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện thao tác thêm sửa xóa cho bảng tb_lop trước.

Nội dung tiếp theo ở bài viết [SQLite] - CRUD lớp - sinh viên - part 1

 

Video hướng dẫn dựng code: