so sánh vòng lặp while và do while trong javascript Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p>
	cách thử nghiệm: Chạy chương trình, nhập 1 số dương >0, xem kết quả <br>
  tiếp sau đó chạy lại (bấm F5) và nhập 1 số âm rồi xem kết quả vòng lặp nào in ra màn hình.
	</p>
<script>
  // cách thử nghiệm: Chạy chương trình, nhập 1 số dương >0, xem kết quả
  // tiếp sau đó chạy lại và nhập 1 số âm rồi xem kết quả vòng lặp nào in ra màn hình.
  var x = Number(prompt("Nhập 1 số nguyên dương x = "));
  var y = x; // khai báo y để dùng cho do..while

  // thực hiện in dãy số ra màn hình
  document.write("Dãy số từ 0 -> x <br>");
  while(x >=0){
    document.write(x + "<br>");
    x --;
  }
  // -- do while
  document.write("<hr>Do... WHILE<br>");
  do{
    document.write(y + "<br>");
    y --;
  }while(y >=0)
  

</script>


</body>
</html>