REST API - Dùng hàm Fetch để xóa một bản ghi

Code: Default | Auth: 03cd82

Chức năng này sẽ dùng phương thức DELETE

Bước 1: Hãy copy 1 bản code ở bài viết này để làm công cụ thực hành https://zezo.dev/restful-api-43/rest-api-dung-ham-fetch-de-lay-danh-sach-user-hien-thi-len-bang.76.html

Bước 2: Trong thẻ bảng thêm 1 thẻ TH nữa để hiển thị chức năng <th>Action</th> như trong ảnh

chuc-nang-xoa-b1.pngBước 3: Tìm code chỗ thêm dòng vào bảng và thêm đoạn code như trong ảnh
 

chuc-nang-xoa-b2.png
Bước 4: Viết hàm xóa ở cuối cùng của thẻ script
 

chuc-nang-xoa-b3.png
Dưới đây là code đầy đủ:
 

HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>https://saophaixoan.net</title>
  <style>
    th {
      width: 150px;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <table id="ds-u" border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Username</th>
      <th>Fullname</th>
      <th>Email</th>
      <th>Action</th>
    </tr>
  </table>
  <script>
    var url = "http://localhost:3000/user";

    fetch(url, {
      method: "GET"
    }).then(function(res) {
      return res.json(); // chuyển chuỗi nhận được thành đối tượng json
    }).then(function(data) {
      // các lệnh xử lý cho dữ liệu ở đây: các công việc hiển thị.
      console.log(data);

      //duyệt mảng và tạo các element cho vào bảng

      var bang = document.querySelector('#ds-u');
      for (i = 0; i < data.length; i++) {
        var obj = data[i];
        // Tạo thêm 1 dòng ở cuối bảng bằng cú pháp sau
        let dong_moi = bang.insertRow(-1);

        // Thêm ô thứ nhất, chỉ số thứ tự là 0, ô này dùng để hiển thị ID
        let o1 = dong_moi.insertCell(0);
        o1.innerText = obj.id;

        // Thêm ô thứ hai, chỉ số thứ tự là 1, ô này dùng để hiển thị username
        let o2 = dong_moi.insertCell(1);
        o2.innerText = obj.username;

        // Thêm ô thứ ba, chỉ số thứ tự là 2, ô này dùng để hiển thị fullname
        let o3 = dong_moi.insertCell(2);
        o3.innerText = obj.fullname;

        // Thêm ô thứ bốn, chỉ số thứ tự là 3, ô này dùng để hiển thị email
        let o4 = dong_moi.insertCell(3);
        o4.innerText = obj.email;

        // Thêm ô thứ năm, chỉ số thứ tự là 4, ô này dùng để hiển thị nút bấm sửa và xóa
        let o5 = dong_moi.insertCell(4);
        // tạo nút bấm xóa:
        var btn_xoa = document.createElement('button');
        btn_xoa.setAttribute('type', 'button');
        btn_xoa.innerText = "Xóa";
        btn_xoa.setAttribute('onclick', 'DeleteRow(' + obj.id + ')') // truyền vào id user
        o5.appendChild(btn_xoa);

      }

    });

    function DeleteRow(id) {
      let url_delete = 'http://localhost:3000/user/' + id;
      fetch(url_delete, {
        method: "DELETE"
      }).then(function(res) {
        return res.json(); // chuyển chuỗi nhận được thành đối tượng json
      }).then(function(data) {
        // các lệnh xử lý cho dữ liệu ở đây: các công việc hiển thị.
        // console.log(data);
        location.reload();
      });
    }
  </script>
</body>
</html>

Link file DB: https://zezo.dev/uploads/javascript/restful-api/db_blog.zip