Quy trình tạo site đa ngôn ngữ với Laravel

Code: Default | Auth: 03cd82

1 - Trong thư mục resource tạo file ngôn ngữ

/resources
  /lang
    /en
      messages.php
    /vi
      messages.php

2 - Trong file route web.php tạo 1 route để thực hiện thiết lập locate

use Illuminate\Support\Facades\App;
use Illuminate\Support\Facades\Session;
Route::get('/lang/{locale}', function ($locale) {
  if (! in_array($locale, ['en', 'vi'])) {
    abort(400);
  }
  App::setLocale($locale);

  Session::put('lang', $locale);
  return redirect()->back();

});

3 - Tạo midlware để thực hiện thiết lập locate:

Chạy lệnh: php artisan make:middleware Localization

4 - Vào file Kelnel.php thêm route midlware

 

protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'bindings' => \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::class,
    'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
    'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
    'signed' => \Illuminate\Routing\Middleware\ValidateSignature::class,
    'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
    'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
    'admin'  =>  \App\Http\Middleware\GoToAdminPage::class,
    'localization' => \App\Http\Middleware\Localization::class, // thêm dòng này
  ];

 

5 - Vào file Localization.php sửa hàm handle như sau

public function handle(Request $request, Closure $next)
{

  $locale = Session::get('lang', config('app.locale'));
  
  if (! in_array($locale, ['en', 'vi'])) {
    abort(400);
  }

  App::setLocale($locale);

  return $next($request);
}

 

6 - Đặt tất cả các route cần dùng đa ngôn ngữ vào trong group

Route::group(['middleware' => 'localization'], function () {
  
 //---- cac route đa ngôn ngữ phải đặt trong này
  Route::get('/tool/md5.html', [ToolController::class,'Md5'])->name('frontend.tool.md5');


});

 

7 - Trên giao diện web làm thêm cái cờ để đổi ngôn ngữ:

https://www.flaticon.com/free-icon/south-korea_330591?related_id=330591#

<a href="/lang/en"><img src="/assets/img/uk.png" style="width:16px" /> English</a>
<a href="/lang/vi"><img src="/assets/img/vi.png" style="width:16px" /> Vietnamese</a>

8 - Trên các view dùng cấu trúc translate sau để dịch ngôn ngữ

{{__('tool.title_md5_generator')}}

Cái chữ tool. Màu xanh là tên file ngôn ngữ được tạo trong thư mục lang/

OK đã xong, giờ trải nghiệm thử nhé.