[PDO] - Chức năng sửa bản ghi trong php-mysql

Code: Default | Auth: 03cd82

Video hướng dẫn bạn cách sửa bản ghi trong bảng CSDL mysql

Bạn hãy xem theo thứ tự các bài sau:

1. Hiển thị danh sách: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-hien-thi-danh-sach-ban-ghi-trong-php-mysql.92.html

2. Thêm: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-them-ban-ghi-trong-php-mysql.93.html

3. Xóa: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-xoa-ban-ghi-trong-php-mysql.94.html

4. Sửa: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-sua-ban-ghi-trong-php-mysql.95.html

 

 

 

Link download full code: https://zezo.dev/uploads/free/php-crud/code-crud.zip

Link download DB:  https://zezo.dev/uploads/free/php-crud/database.zip