[PDO] - Chức năng hiển thị danh sách bản ghi trong php-mysql

Code: Default | Auth: 03cd82

Video hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu trong bảng CSDL mysql hiển thị thành bảng trên giao diện trang web

Bạn hãy xem theo thứ tự các bài sau:

1. Hiển thị danh sách: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-hien-thi-danh-sach-ban-ghi-trong-php-mysql.92.html

2. Thêm: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-them-ban-ghi-trong-php-mysql.93.html

3. Xóa: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-xoa-ban-ghi-trong-php-mysql.94.html

4. Sửa: https://zezo.dev/php-mysql-45/pdo-chuc-nang-sua-ban-ghi-trong-php-mysql.95.html

 

 

 

Link download full code: https://zezo.dev/uploads/free/php-crud/code-crud.zip

Link download DB:  https://zezo.dev/uploads/free/php-crud/database.zip