Code lấy giá trị trong thẻ input để tính tổng js Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Lấy dữ liệu cơ bản từ form</h1>
  <form action="">
    x = <input type="text" id="txt_x" /> <br>
    y = <input type="text" id="txt_y"/> <br>
    <button type="button" onclick="TinhTong()">Tính tổng</button> <br>
    Kết quả: <span id="kq"></span>
  </form>

  <script>
    function TinhTong(){
       //1. lấy giá trị trong thẻ input người dùng nhập
      var x = document.querySelector('#txt_x').value;
      var y = document.getElementById("txt_y").value;

      x = parseFloat(x); //2. chuyển kiểu dữ liệu về dạng số
      y = parseFloat(y);
      //3. tính toán
      var tong = x + y ;
      //4. đưa giá trị tổng vào trong thẻ div kq.
      document.querySelector('#kq').innerHTML = tong;
      //5. Gọi hàm tính tổng ở thuộc tính onClick trên nut bấm. 

    } 

  </script>
</body>
</html>