VD- gọi activity trong adapter

Code: Java | Auth: 03cd82
Gọi activity ở trong adapter

1. Hàm khởi tạo của Adapter khai báo thêm tham số Context
2. Trong hàm getView của Adapter thiết lập sự kiện click cho một textview nào đó

    tv_nganh.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
      @Override
      public boolean onLongClick(View v) {
//        gọi activity chi tiết ở đây
        // gọi điện:
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:01111111111") );

        ((MainActivity ) context ).startActivity(intent);// 
        
        // nếu cẩn thận hơn thì kiểm tra class
//        if(context.getClass().equals(MainActivity.class)){
//          ((MainActivity ) context ).startActivity(intent);
//        }

         return false;
      }
    });