Code mẫu sử dụng super trong kế thừa java

Code: Java | Auth: 03cd82
public class NhanVien {
  String hoTen;
  double luong;
  public NhanVien(String hoTen, double luong){
    this.hoTen = hoTen;
    this.luong = luong;
  }
  public void xuat(){
    System.out.println("Ho va ten: " + this.hoTen);
    System.out.println("Luong: " + String.format("%,.0f", this.luong) );
  }
}

//=================================================
public class TruongPhong extends NhanVien{
  double trachNhiem;
  public TruongPhong(String hoTen, double luong, double trachNhiem) {
    super(hoTen, luong); // gọi hàm khởi tạo ở lớp cha để làm công việc gán giá trị cho 2 thuộc tính hoTen và luong
    this.trachNhiem = trachNhiem; // ngoài 2 thuộc tính hoTen và luong được gán ở trên cần gán thêm trách nhiệm
  }

  public void xuat(){
    super.xuat();
    System.out.println("Trach nhiem: " + this.trachNhiem);
  }
} 
///===============================================
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Thong tin nhan vien");
    NhanVien nhanVien = new NhanVien("Nguyen Van A",1000);
    nhanVien.xuat();

    System.out.println("Thong tin Truong phong");
    TruongPhong truongPhong = new TruongPhong("Tran B",20000,500);
    truongPhong.xuat();
  }
}